Compareixença al Parlament de Catalunya

El Dr. Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra d’Habitatge, ha estat proposat per comparèixer al Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.