Data: 27 i 28 d’abril de 2017

Localització: Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili

Av. Catalunya, 35 – 43002, Tarragona.

Directors: Sergio Nasarre Aznar, Maria J. Aldanas, Estela Rivas Nieto, Héctor Simón Moreno

Tràmits administratius: Alba Madrid (alba.madrid@urv.cat)

Informació detallada de la conferència (pdf)


Introducció

En la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 10 de setembre de 2014 (cas Kušionová), el tribunal estableix que “En el Dret de la Unió, el dret a l’habitatge és un dret fonamental garantit per l’article 7 de la Carta que el tribunal remitent ha de prendre en consideració en aplicar la Directiva 93/13” i que “el Tribunal Europeu de Drets Humans ha estimat que la pèrdua d’un habitatge és una de les més greus lesions del dret al respecte del domicili i que tota persona que corri el risc de ser-ne víctima ha de en principi poder obtenir l’examen de la proporcionalitat d’aquesta mesura”.

Sembla que, per primer vegada, el TJUE reconeix un dret subjectiu a l’habitatge (“accommodation”), que va més enllà de les Constitucions dels Estats Membres que, quan reconeixen el dret a l’habitatge, regulen un simple mandat a l’Administració Pública de dur a terme polítiques que garanteixin aquest dret. A més, molts Estats Membres han traslladat o estan en procés de transposició de la Directiva 2014/17, que comporta un impacte important en l’assequibilitat i la forma en què les famílies accediran a un habitatge en propietat.

En qualsevol cas, ja s’han trobat diverses evidències que tracen un camí entre les tinences de l’habitatge, el sobreendeutament, els desnonaments i, en última instància, el sensellarisme. Un dels treballs més recents és el projecte “Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions” (VT/2013/056) que compara per a la Comissió Europea les dades i causes del sensellarisme, així com les polítiques més efectives en la reducció del sobreendeutament familiar, els desnonaments i el sensellarisme. Moltes d’aquestes polítiques estan relacionades amb les formes de tinença de l’habitatge, com les tinences i els drets humans, les tinences de l’habitatge i els drets del consumidor, el “contínuum” de tinences d’habitatge incloent suficient habitatge assequible, restriccions en l’ús d’arrendaments de curta durada, valoració de l’impacte de les mesures antidesnonaments sobre el mercat d’habitatge i hipotecari i la promoció del préstec responsable.

Tots aquests seran aspectes centrals en aquest congrés internacional, organitzat per primera vegada per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili i per Housing Rights Watch (HRW) de FEANTSA. Aquesta és una oportunitat única per reunir una xarxa de més de 40 investigadors espanyols que han participat en el projecte “Reformant les tinences de l’habitatge: l’accés a l’habitatge a través del lloguer, la propietat i la seva tributació”, on s’ha estudiat com repensar les tinences de l’habitatge per fer l’accés a aquesta més assequible, estable i flexible per a les famílies; i la xarxa HRW de FEANTSA, un grup interdisciplinari d’associacions, juristes i acadèmics de diferents països que estan compromesos amb la promoció del dret a l’habitatge per a tota la població. HRW persegueix la realització del dret de tota persona a viure dignament i a tenir un lloc segur, adequat i accessible per viure.