El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) finança el projecte “L’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del codi civil de catalunya: anàlisi del contracte d’arrendament urbà per a afavorir l’accés a l’habitatge”, en que participen diversos investigadors de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. El projecte consisteix en l’anàlisi sistemàtic del text públic de l’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en particular, de les disposicions que regulen l’arrendament d’habitatge urbà (residència permanent, altres usos i habitacions).

Per una banda, s’analitza sistemàticament, comparativament i interdisciplinariament els elements civils que són rellevants per l’arrendador i l’arrendatari, i, per altra, s’estudia la imbricació de l’Avantprojecte en l’ordenament jurídic català i estatal.

En concret, l’estudi que proposem respondrà a la pregunta: serà capaç la normativa catalana de lloguers, tal i com està prevista a l’Avantprojecte, de redreçar la problemàtica de l’accés, tinença i manteniment de l’habitatge en aquest règim de tinença?