La Càtedra UNESCO d’Habitatge URV impulsa tres cursos homologats i especialitzats: un en polítiques d’habitatge (formació única al territori), un segon d’agents immobiliaris i un tercer en mediació, únics al Sud de Catalunya. Nombrosos estudiants i professionals han passat per ells i les aules de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili. Tant els docents com els estudiants són un altre exemple del compromís del partenariat públic-privat de la Càtedra. A més, incorporem el curs European Housing Studies (EHS), formació única en matèria d’habitatge a nivell europeu i que compta amb el suport de tres universitats públiques europees.

A continuació, més detalls de la formació de la Càtedra:

POSTGRAU EN POLÍTIQUES D’HABITATGE

La Càtedra impulsa l’únic Postgrau en Polítiques d’Habitatge a Catalunya i un dels pocs postgraus sobre la matèria arreu d’Espanya.

S’aporta des d’aquest postgrau la necessària formació interdisciplinar dels òrgans de decisió i dels tècnics en matèria d’habitatge, tant de l’àmbit públic com privat, i no només des d’un aspecte, com s’estudien ordinàriament als graus universitaris les matèries relacionades amb l’habitatge. Això comportarà a curt termini importants avantatges socials i econòmics, doncs permetrà una millor solució en les polítiques públiques i en les actuacions sobre l’habitatge de la tensió existent entre l’habitatge com a actiu financer i l’habitatge com a dret humà.

Així, aquesta especialització comprèn les diferents fases del procés d’elaboració, execució, seguiment i avaluació de les polítiques d’habitatge i es planteja des d’un enfocament multidisciplinari que engloba tant els aspectes jurídics com els arquitectònics, els urbanístics, els socials, els tècnics i els econòmics.

POSTGRAU D’AGENT IMMOBILIARI I GESTIÓ DE LA PROPIETAT

El curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat dóna resposta a la necessitat d’acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l’activitat immobiliària, d’acord amb el previst en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Aquest curs compleix els requisits per ser homologat ja que preveu els continguts de formació exigits per la legislació vigent.

EUROPEAN HOUSING STUDIES

El curs European Housing Studies (EHS) ha estat dissenyat per elevar la qualificació i els estàndards educatius i, en general, aconseguir una professionalització més gran dins del sector de l’habitatge.

El EHS compta amb el suport de tres universitats públiques europees i ha estat desenvolupat per experts consolidats en habitatge arreu d’Europa, amb el suport de la Comissió Europea.

Ha estat concebut per a professionals implicats en el sector de l’habitatge, com ara agents immobiliaris, gestors d’habitatges, responsables polítics, ONG del tercer sector i consumidors. Tots ells adquiriran competències específiques per abordar les qüestions recurrents i els problemes polèmics que caracteritzen les polítiques d’habitatge contemporànies a nivell europeu. A més, els estudiants de postgrau de diferents disciplines que només hagin tractat de manera superficial i parcial els temes de l’habitatge durant els seus graus, obtindran una formació especialitzada en estudis d’habitatge per iniciar la seva carrera professional en el sector de l’habitatge.

Utilitza tècniques pedagògiques innovadores: presentacions multimèdia, vídeos i la gamificació.

POSTGRAU EN MEDIACIÓ

El Diploma combina amb èxit docents de l’àmbit acadèmic i del món professional, mediadors a nivell local i a nivell internacional, mediadors escolars, empresarials i immobiliaris, però, en qualsevol cas, experts en mediació escollits per la seva vàlua acadèmica o professional. El resultat no pot ser més que unes classes dinàmiques, que repten els alumnes, que els situen en posicions extremes, on se senten les emocions, on es plantegen situacions que, de primeres, semblen irresolubles. Es tracta de sessions basades en role-play, en l’anàlisi de casos, tot acompanyat amb lectures recomanades i classes magistrals. El programa educatiu ha estat avalat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministeri de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació. També compta amb el partenariat del despatx de mediadors professionals ADDO Conflict Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona.

Altres estudis universitaris on la Càtedra d’Habitatge desenvolupa tasques docents: