Presentació

L’esclat de la crisi financera, hipotecària i immobiliària al setembre de 2007 ha provocat diverses reaccions del legislador entorn al dret de l’habitatge, especialment per les conseqüències i la reacció social davant el sobreendeutament hipotecari i la necessitat de donar una sortida a l’estoc immobiliari bancari.

Aquestes reformes versen sobre les diferents formes de tinença immobiliària. Així, quant al lloguer, a la finals d’agost va entrar al Congrés el Projecte de Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que preveu una reforma de la LAU 1994 i de la llei de SOCIMI de 2009, al mateix temps que s’està redactant el nou Pla Estatal d’Habitatge, marcat per la conjuntura actual.

Pel que es refereix al domini, la protecció del deutor hipotecari ha estat objecte del Projecte de Llei català de reforma del Codi de Consum de juliol de 2012, que incorpora, entre d’altres, les obligacions d’informació incrementades en la fase precontractual. És també a Catalunya on s’està desenvolupant un esborrany de llei sobre tinences intermèdies, enteses com a formes alternatives d’accés a l’habitatge entre el domini i el lloguer, que preveu noves figures jurídiques que possibilitin unes formes de tinença més assequibles, estables i flexibles.

Finalment, l’excés d’oferta d’allotjament turístic en determinades zones, així com el seu envelliment, ha provocat una transformació de l’ús dels immobles i instal·lacions d’allotjament turístic en ús residencial, que alguns legisladors intenten regular i controlar des de la perspectiva jurídico-civil, singularment mitjançant la constància de l’afecció de destinació turística de l’immoble en el Registre de la Propietat.

La present Jornada s’emmarca en el Projecte de Recerca “Les tinences intermèdies per facilitar l’accés a l’habitatge” del Ministeri d’Economia i Competitivitat (DER2012-31409).

Aquest seminari pretén cobrir totes aquestes qüestions i també d’altres des d’una perspectiva científico-pràctica en la qual es convida a participar als agents del mercat immobiliari i hipotecari, consumidors i acadèmics interessats en aquestes matèries.

Resultats

El Seminari va ajudar a preparar el contingut científic del Projecte de Recerca del Projecte del Ministeri d’Economia i Competitivitat “Las tenencias intermedias para facilitat el acceso a la vivienda” (Projecte de Recerca Fonamental no Orientada, DER2012-31409), sobre tinences intermèdies. Més detalls, aquí.