Presentació

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va ser creada pel Consell de Govern de la Universitat l’11 de juliol de 2013. És el resultat de la recerca i els projectes que sobre habitatge es venien fent des de l’àmbit jurídic des de l’any 1996 i que venen auspiciats pel Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge. Té com a objectiu establir crear una plataforma estable en recerca, docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinari i internacional. És la primera Càtedra UNESCO d’habitatge del món.

La crisis econòmica iniciada el 2007 ha posat en manifest la importància que l’habitatge té tant per a l’economia com per a les persones. L’habitatge és, de fet, l’únic bé que a la vegada és un actiu financer i un dret humà. Per això organitzem la nostra recerca en quatre pilars: l’habitatge com a dret humà, l’accés a l’habitatge, la gestió i l’organització de l’habitatge i l’habitatge com a actiu financer.
La nostra tasca ha merescut el premi ICREA Acadèmia 2016-2020.

L’impacte social de la línia de recerca en habitatge persegueix facilitar l’accés a l’habitatge de les famílies i evitar-ne la seva pèrdua. Les evidències fins al moment del seu impacte social són la contribució en l’elaboració de cinc lleis d’habitatge, impactant en 47 milions de persones.

Objectius

La Càtedra UNESCO d’Habitatge URV desenvolupa tasques de recerca, docència i transferència de coneixements especialitzats.

Quant a la recerca, les línies d’investigació de la Càtedra, a través del Grup de Recerca d’habitatge (HRG), abarquen totes les qüestions relacionades amb l’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinari i internacional. Les línies de recerca de la Càtedra estan finançades amb projectes de recerca de nivell tant nacional com internacional.

Quant a la docència, la Càtedra garanteix una docència especialitzada, basada en la investigació, i destinada tant als professionals del mercat immobiliari i de l’habitatge, com als treballadors de les Administracions públiques i responsables polítics com als ciutadants en general.

Quant a la transferència, volem apropar els resultats de la nostra recerca a la societat i que aquesta ho percebi i ho senti com un retorn per a millorar l’accés a l’habitatge de les famílies.

Parant especial atenció a l’impacte social del nostre treball, volem generar una millora real en la societat en tot allò relatiu a l’habitatge.

Activitat període 1996-2018

Objectius fundacionals

____

a) A l’habitatge té lloc el desenvolupament individual i familiar de la persona, és a dir, és un espai que garanteix el lliure desenvolupament de la personalitat. En aquest punt es plantegen diversos reptes en l’actualitat, com poden ser els següents:

 • L’habitatge social en lloguer, és a dir, com gestionar l’habitatge públic de la manera més eficient possible tot possibilitant al ciutadà amb menys recursos un habitatge digne i adequat. La realitat ens mostra que els parcs públics d´habitatge són deficitaris i, per tant, es fa palesa la necessitat de professionalitzar i fer viables aquests parcs.
 • Analitzar la manera d’optimitzar les formes de tinença immobiliària en l’actualitat, com són per exemple la propietat, la propietat horitzontal, el lloguer, l’aprofitament per torns de béns immobles d’ús turístic, les cooperatives d’habitatge, el dret de superfície o el cens emfitèutic. En aquest sentit, un nou model d’innovació social per a la provisió d’habitatges ha estat el model de cooperativa impulsat per Sostre Cívic.
 • La identificació de noves fórmules d’innovació de tinences a l’habitatge, és a dir, nous règims de tinença immobiliària, com poden ser la propietat temporal i la propietat compartida, que el legislador català té intenció de regular com a formes alternatives d’accés a l’habitatge, per donar sortida als 3,5 milions d’habitatges buits.

b) Quant a l’habitatge com a bé d’inversió i de consum, els punts d’interès i reptes en aquest punt són els següents:

 •  En general, el finançament hipotecari dels habitatges. Dintre d’aquest àmbit podem incloure l’anàlisi de les operacions actives i passives del mercat hipotecari, és a dir, tant la flexibilitat, seguretat i eficiència de la hipoteca com a dret real de garantia immobiliària, com la titulització de préstecs hipotecaris com a mecanisme de refinançament del sistema financer.
 • La informació i la protecció en la compravenda i el lloguer d´habitatges. Tot això està relacionat amb el dret del consumidors i usuaris, que preveuen generalment deures d’informació precontractual a complir per l´empresari. En aquest sentit, el Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili va redactar el text base del Projecte de Llei que actualment es discuteix en el Parlament, que té com a principal objectiu modificar el Codi de Consum i protegir de una manera òptima als consumidors.
 • Responsabilitat civil en la construcció d’edificis.
 • El contracte d’obra.
 • La permuta de solar per edificació futura.
 • La declaració d’obra nova i la llicència d’obres.

Recerca prèvia (2010-2013)

A títol d´exemple, el Grup de Recerca d´Accés a l´Habitatge ha portat a terme les següents activitats vinculades a l’activitat científica amb anterioritat a la creació d´aquesta Càtedra des del 2010.

– A revistes internacionals: “European Journal of Property Law”; “European Review of Private Law”; “Silesian Journal of Legal Studies”, “International Journal of Land Law and Agricultural Science” (GIPUR), “Legal affairs and dispute resolution in engineering and construction” (USA)

– Llibres i capítols de llibre: “El acceso a al vivienda en un contexto de crisis” (2011); “La optimización de la hipoteca española desde la perspectiva europea” (2011); “The future of European property law” (2012).

– Revistes Espanyoles d’Impacte: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Diario la Ley, Anuario de Derecho Civil.

 • III Congrés Internacional d´Habitatge (Tarragona, maig 2010). Llibre: “El acceso a la vivienda en un contexto de crisis” (EDISOFER, 2011)
 • Co-organització Workshop Internacional d’aspectes legals sobre l’habitatge a Granada (març 2011)
 • Co-organització Seminari sobre Accés a l´Habitatge a Valladolid (2012)
 • Organització del 25è Congrés de la European Network for Housing Research: iovercoming the crisis: integrating the urban envirorment, del 19 al 22 de juny de 2013. L’organització va rebre 480 comunicacions de més de 40 païssos. En les sessions plenàries que han tingut lloc s´han abordat temàtiques tan rellevants com la crisi de l’habitatge a Europa, noves formes tinença immobiliària, la integració de l´habitatge construït o el plantejament de nous enfocaments normatius per superar la crisi. A més, també s´han organitzat 27 Workshops i un monogràfic sobre l´actual crisi de l’habitatge a Espanya. Va tenir un important impacte mediàtic que pot veure’s a http://bit.ly/14taOqT.
 • Assistència a congressos d´àmbit nacional i internacional (p.e. Contemporary Housing Issues in a Changing Europe, Galway, 2012; i congressos anteriors ENHR, Lillehammer 2012, Toulouse 2011…).
 • Avantprojecte modificació Codi de Consum de Catalunya – 2011-2013
 • Proposició de Llei sobre la protecció consumidors en l´àmbit hipotecari – 2011
 • Participació en la Mesa de Alquiler para la Reforma de la LAU – 2012
 • Grupo Motor del Plan Estatal de Vivienda Ministerio de Fomento 2011-2012
 • Comissió Codificació Cataluña (tinences intermèdies) – 2012
 • Elaboració de Dictàmens (Ajuntament de Reus; Diputació de Barcelona…)
 • Direcció i impartició de docència al Máster de Mediació i Gestió de Conflictes (Fundació URV, 2012-2014)
 • Participació en la Setmana de la Ciència URV (2010 y 2011)
 • Organització del Curs d’Administradors de Finques i Agents de la Propietat Inmobiliaria (Fundació URV, 2011 i 2013)
 • Conferències de caràcter científic en Instituciones privades i públiques
 • Mobilitat investigadors (MCINN, 2009 y 2010)
 • Departament de Justícia Generalitat de Cataluña (2010)
 • AGAUR-Generalitat de Cataluña (PBR 2011)
 • Departament d’Habitatge-Generalitat de Cataluña (2011-2013)
 • 7è Programa Marc UE – Partner del Grup Europeu de Lloguers TENLAW  – Tenancy law and housing policy in multi-level Europe (2012-2016)
 • Projecte “Tinències Intermèdies” MEYC (2013-2015)
 • Mòdul Mediació – Jean Monnet (2013-2016, pendent de resolució)
 • Altres projectes a nivell nacional
 • GIPUR
 • Eurohipoteca