Gestió de l’Habitatge Social

AGAUR (Generalitat de Catalunya)

HABITATGE SOCIAL A ESPANYA

En un context actual, on el percentatge de població amb dificultats d’accés a l’habitatge ha crescut, Espanya només disposa d’un 2% d’habitatge social de lloguer (respecte del parc total). Una xifra alarmantment baixa, si ho comparem amb el 18% del Regne Unit o el 32% dels Països Baixos. Els principals motius van relacionats amb la històrica inclinació de les polítiques públiques espanyoles al foment del règim en propietat, però a aquest fet se li suma la dificultat que comporta el finançament i la gestió d’un parc d’habitatge social de lloguer, sobretot si es té en compte que els principals proveïdors d’habitatge social a Espanya són entitats públiques.

DRET COMPARAT: REGNE UNIT I PAÏSOS BAIXOS

Els seus parcs d’habitatge social són dels més grans d’Europa; fet que és possible, sobretot, gràcies a la gran quantitat de proveïdors d’habitatge social existents. D’entre aquests destaquen les Associacions d’Habitatge (Housing Associations a Regne Unit i Woningcorporaties als Països Baixos), entitats privades sense ànim de lucre. Les principals avantatges d’aquestes entitats són: la seva independència econòmica, la reinversió dels seus ingressos en el parc d’habitatge social, i la seva especialització en aquest àmbit. A més, ens trobem davant de països que compten amb un complex però unitari sistema legal de regulació de l’habitatge social.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 1. Estudi de l’habitatge social a Espanya pel que respecta a la seva oferta, regulació,  proveïdors existents i el seu funcionament, així com també posar en relleu les principals deficiències de la gestió d’aquest parc.
 2. Estudi dels sistemes de gestió d’habitatge social al Regne Unit i Països Baixos: entitats proveïdores, plans d’adjudicació, existència de registres (tan de  proveïdors com de sol·licitants), existència de tipus de tinences específiques per habitatge social, existència de legislació específica en la matèria… I sobretot, gran interès en l’estudi de les Associacions d’Habitatge: regulació legal, control, organització i administració, finançament…
 3. Establir una possible adaptació dels sistemes europeus estudiats al sistema de gestió d’habitatge social espanyol, insistint sobretot en la regulació i control legal dels proveïdors d’habitatge social, així com també establir una proposta de normativa que reguli els aspectes essencials de la gestió de l’habitatge social. Es tracta d’establir un marc legal que doni seguretat jurídica i confiança als proveïdors per tal de que s’endinsin en el sector d’habitatge social.

BENEFICIS DEL PROJECTE

Respecte a:

Població, sol·licitants i inquilins d’habitatge social:

 • augment de l’oferta d’habitatge de lloguer a preus assequibles
 • sistema d’adjudicació d’habitatge social més àgil
 • millor gestió del parc social: més acompanyament social, més serveis a oferir
 • conservació i millora del parc, reinvertint els beneficis de l’entitat
 • major representació dels inquilins en l’entitat proveïdora i gestora i possibilitat d’implicar-se en les polítiques de gestió del parc

Administració Pública:

 • Compliment del mandat constitucional del dret a un habitatge digne i adequat
 • Reducció de despesa pública en construcció i gestió d’habitatge social
 • Deixar de proveïr habitatge social no ha de suposar una pèrdua total del control sobre l’habitatge social ofertat

Entitats proveïdores i gestores del parc d’habitatge social:

 • Donar sortida a gran quantitat d’habitatge buit actualment
 • Accés a subvencions i ajudes públiques per a la construcció i gestió del parc d’habitatge públic
 • Seguretat jurídica en el sector d’habitatge social
 • Major implicació dels inquilins, que comportaria solucionar un dels principals problemes de l’habitatge social: el deteriorament de l’immoble a causa del seu mal manteniment per part de l’arrendatari social