La càtedra d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, en el seu objectiu de recerca, participa de diversos projectes que estudien des d’una perspectiva interdisciplinar i internacional l’habitatge, i que ja es venien realitzant anteriorment a la creació de la càtedra pel Grup de Recerca d’Accès a l’Habitatge de la URV. En aquest sentit, es diferencien els projectes finalitzats i els projectes actius:

____________________________________

Projectes actius

Tinences intermèdies

La Universitat Rovira i Virgili, a través del seu grup de recerca d’accés a l’habitatge, ha desenvolupat des de 2009 treballs sobre les denominades “tinences intermèdies”,  noves figures de tinença de béns, especialment d’habitatge, alternatives als mercats d’habitatge en propietat i habitatge en lloguer. Aquestes tinences són la propietat compartida i la propietat temporal. Més informació.

Protecció del dret a l’habitatge i prevenció dels desnonaments

Projecte a nivell europeu, amb participació de la Universitat Rovira i Virgili, FEANTSA, National University of Galway i Human European Consultancy. Estableix com a objectiu la protecció del dret a l’habitatge, incloent-hi la prevenció dels desnonaments, recolzament per al reallotjament ràpid així com mesurar l’impacte del desallotjament i la falta d’habitatge. Més informació.

Gestió de l’habitatge social

Aquest projecte té per objectiu l’estudi i el consegüent disseny en el Dret civil espanyol de noves formes de gestió de l’habitatge social a Espanya, focalitzant-ho sobretot en les entitats proveïdores i administradores. Per a fer-ho, és essencial l’estudi de països on existeix un bon sistema de gestió d’habitatge social; així doncs, el projecte inclou un estudi comparat amb els sistemes del Regne Unit i els Països Baixos.  Més informació.

Rehabilitació per renda

La Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatge, introdueix la possibilitat a l’article 17.5 de la vigent Llei d’Arrendaments Urbans de substituir, en els arrendaments d’habitatge, l’obligació de pagament de la renda en diner per part de l’arrendatari pel compromís de rehabilitar o reformar l’habitatge arrendat. Més informació.

Projectes finalitzats

Eurohipoteca

Projecte finalitzat amb l’objectiu de centrar la recerca en la creació d’una hipoteca comunca als estats membres de la Unió Europea, el qual ha contribuit a la inclusió de “l’eurohipoteca” al Llibre Verd de la Unió Europea sobre la creació d’un mercat hipotecari a Europa. Més informació.

Tenlaw

El projecte Tenlaw del 7é programa marc de la Unió Europea té l’objectiu de realitzar una comparativa a nivell europeu de l’arrendament, analitzant les polítiques nacionals d’habitatge, l’efecte de la legislació de la UE sobre les polítiques nacionals i coordinar a nivell europeu les polítiques de tinença de l’habitatge. Més informació.

DAAD

La Càtedra forma part del Projecte DAAD: “The Housing Markets of Southern Europe in face of the crisis”, que es centra en l’estudi internacional i multidisciplinar dels mercats d’habitatge de l’Europa del sud, Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia i Xipre, els quals tenen una política d’habitatge i estructures semblants. Més informació.

_________________________________________