CURS D’AGENT IMMOBILIARI I GESTIÓ DE LA PROPIETAT

PRESENTACIÓ

El curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat que organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d´Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona dóna resposta a la necessitat d’acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l’activitat immobiliària, d’acord amb el previst en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

En efecte, el legislador català ha introduït criteris de transparència en el mercat immobiliari amb l’establiment dels requeriments a què s’han de subjectar les activitats dels diferents agents que intervenen en la promoció, construcció i transacció immobiliària. D´aquesta manera, els Agents de la Propietat Immobiliària han d´estar en possessió de la capacitació professional exigida pel Decret 12/2010. Per acreditar-la cal una titulació universitària relacionada amb els continguts que es detallen en l´Annex o bé certificats d’assistència i aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària en centres d’estudi que reuneixin les condicions per impartir els cursos.

En aquest sentit, aquest Curs està homologat per l´Agència de l´Habitatge de Catalunya i la seva superació permet la inscripció de l’alumne al Registre d´Agents Immobiliaris de Catalunya.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d´aquest Curs permet acreditar la capacitació professional requerida per actuar com Agent de la Propietat Immobiliària, que es defineix per la Llei 18/2007 com la persona física o jurídica que es dedica de manera habitual i retribuïda, dins el territori de Catalunya, a prestar serveis d e mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents, inclosa la constitució d’aquests drets.

METODOLOGIA

Pla d’aprenentatge organitzat en 36 sessions virtuals síncrones els dilluns i dimecres de 18:00h a 20:00h, en les quals es treballaran aquells conceptes tècnics claus per a poder assolir els objectius d’aprenentatge de cada mòdul.

La metodologia docent per a la formació in-company es centra bàsicament en la introducció de conceptes tècnics i teòrics que facilitin i reforcin els coneixements acadèmics de les diferents matèries. També s’inclou la realització d’activitats i exercicis pràctics individuals, de manera que es produeixi un intercanvi d’experiències que ajudi a integrar els aprenentatges i a transferir-los a les tasques i responsabilitats diàries dels participants.

L’oferta s’estructura en base a la metodologia blended learning. Cada mòdul s’estructura en dues parts: una on l’alumne aprendrà nous conceptes teòrics i analitzarà la seva aplicabilitat; i una altra on l’alumne haurà de treballar de manera autònoma els conceptes apresos durant les sessions. L’entorn virtual de formació on es desenvoluparà l’aprenentatge online és el Moodle de la URV.

LES CLASSES

Les classes són virtuals. S’utilitza la plataforma virtual Moodle. La formació es realitzarà principalment de manera virtual (36 sessions). El Pla d’aprenentatge està organitzat en sessions de 2 hores cada una els dilluns i dimecres (18:00 a 20:00 hores), en les quals es treballaran els conceptes claus per poder assolir els objectius d’aprenentatge de cada un dels mòduls, que es troben dividits en dues parts: una part magistral, on l’alumne aprendrà nous conceptes teòrics i en practicarà la seva aplicabilitat; i una part no presencial, on l’alumne haurà de treballar pel seu compte els conceptes apresos durant les sessions.

L´AVALUACIÓ

L´avaluació se basarà en l´assistència de l´alumne a les sessions virtuals i en la realització i entrega de les activitats previstes.

PROGRAMA

MÒDUL 1.- El Dret de propietat

1.    Configuració del dret de propietat.
2.    Mitjans d´adquisició, límits i defensa de la propietat
3.    La possessió.
4.    La copropietat.
5.    Altres formes de tinença. Les tinences intermèdies
6.    El règim de propietat horitzontal

MÒDUL 2.- Dret immobiliari

1.    Els dret reals limitats
2.    El registre de la propietat
3.    Els contractes: la compravenda internacional d’immobles
4.   El drets real d´aprofitament per torns
5.    La contratació electrónica
6.    Pràctica Immobiliària

MÒDUL 3.-Legislació d’arrendaments urbans

1.    La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans
2.    Els Règims Transitoris de la Llei

MÒDUL 4.- El Dret tributari immobiliari

1.    Conceptes del Dret Tributari
2.    Impostos Generals
3.    Impostos amb transcendència immobiliària
4.    Impostos específics

MÒDUL 5.- Dret hipotecari

1. Dret hipotecari
2. Els préstecs hipotecaris
3. Constitució i extinció de la hipoteca
4. Mercat hipotecari
5. El negoci hipotecari, les pràctiques bancàries i els consumidors

MÒDUL 6.-Dret urbanístic i de l’habitatge i la resolució de conflictes

1. El Dret Urbanístic. El RDL 7/2015, de 30 d’octubre, del sòl
2. Ordenació i planejament urbanístic
3. Gestió urbanística
4. Disciplina urbanística
5. Expropiació forçosa
6. Els habitatges de protecció oficial i els habitatges socials. Els Plans d’Habitatge

7. La mediació. Les emocions i la motivació. Les habilitats comunicatives, el llenguatge oral i la comunicació no verbal

MÒDUL 7.-La promoció immobiliària

1. Dret a l’habitatge
2. La promoció de l´obra, àmbit jurídic
3. El contracte d´obra
4. L´ordenació de l´edificació
5. Els agents de l´edificació
6. Responsabilitat decenal i garanties
7. La declaració d´obra nova i altres tràmits
8. Planificació tècnica de l´obra

MÒDUL 8.-Valoracions immobiliàries

1. Valoracions immobiliàries: Topografia, cartografia i lectura de mapes i plànols. Valoració de construccions. Càlcul de viabilitat
2. Valoracions en el mercat immobiliari
3. Redacció i presentació dels informes de valoració

MÒDUL 9.- El professional immobiliari. Activitat professional

1. El professional immobiliari
2. L’emprenedoria en l’àmbit immobiliari
3. Els agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris. Especial referència a la legislació en materia de col·legis professionals
4. Concepte d’activitat professional. Les diferents figures jurídiques que incideixen en la mateixa: mandat, arrendament de serveis

MÒDUL 10.- Màrqueting i comercialització 

1. El producte immobiliari
2. La mediació
3. La política comercial: la publicitat i el màrqueting

MÒDUL 11.- Codi deontològic i Tribunal Arbitral

1. El codi de deontologia: principis d´ètica professional.

2. El Tribunal Arbitral: concepte i característiques

MÒDUL 12.- El Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya

1. El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per a exercir l´activitat d´agent immobiliari i es crea el Registre d´Agents Immobiliaris de Catalunya.

MÒDUL 13.- Dret del consum

1. Normativa de carácter general en materia de protecció del drets del consumidors

2. Habitatge i Consum

PROFESSORAT

El Diploma combina experiencia i professionalitat en el seu quadre docent. A continuació es recullen els professors del Curs.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, co-director

Catedràtic de Dret Civil. Universitat Rovira i Virgili

Dr. Héctor Simón Moreno, co-director

Professor Agregat de Dret Civil. Universitat Rovira i Virgili

Dra. Ana Giménez Costa

Professora Col·laboradora de Dret Civil

Dr. Jaume Gené Albesa

Professor Titular d´Universitat. Departament de Gestió d´Empreses de la URV

Dra. Maria Font i Mas

Professora Agregada de Dret Internacional Privat de la Universitat Rovira i Virgili

Dra. Carmen Gómez Buendía

Professora Agregada de Dret Romà de la Universitat Rovira i Virgili

Dra. Núria Lambea Llop

Investigadora de la Càtedra d´Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Dra. Gemma Caballé Fabra

Investigadora de la Càtedra d´Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Emma López Solé

Advocada. Experta en mediació, TARC

Xavier Climent

Arquitecte

Pere Masdeu

Arquitecte tècnic

Paloma Murcia

Arquitecto superior y directora técnica y de formación en Eurovaloraciones

Andrés Labella Iglesias

Investigador de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV

Cristina González Rojo

Economista del SAREB

Francesc Garriga i Colom

Advocat

Xavier Roig Zabaleta

Director Operatiu per a la Coordinació dels Sistemes d’Informació i Atenció Ciutadana. Generalitat de Catalunya.

José Antonio Mas Flores

President del Col·legi d´Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona

Cristina Budí

Advocada

Pedro Soler Dorda

Notari

José Luis Polo

Agent de la Propietat Immobiliaria

ADMISSIONS

Aquest Curs està impulsat per la Càtedra d´Habitatge de la URV i organitzat conjuntament per la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili i el Col·legi d´Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona. El Curs està adreçat a professionals del sector immobiliari i persones interessades en accedir a la professió d’Agent Immobiliari i està homologat per l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El curs permet acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l’activitat immobiliària i complir amb els requisits per tenir accés a la professió d’Agent Immobiliari segons la llei 18/2007, del Decret de l’Habitatge i el Decret 12/2010, de 2 de febrer.

La formació es realitzarà virtualment.

Per a informació i matrícula, seguiu aquest enllaç.

Per a obtenir més informació, podeu contactar amb el Col·legi d´APIs de Tarragona (info@apitarragona.com; 977 235 820) o amb la Fundació URV (Rosa Pérez. Tel. 977 779 965, rosa.perez@fundacio.urv.cat).

ESPÒNSORS

Aquestes són les entitats que, d’una manera o d’una altra, donen suport al Curs.

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Tarragona.