Unknown

Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) finança el projecte “Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies”, en que participen diversos investigadors de la Càtedra d’habitatge. El projecte consisteix en dur a terme els primers comentaris jurídics sobre la regulació que s’està donant en el dret civil català a les noves tinences intermèdies, que inclouen la propietat compartida (adquisició progressiva de l’habitatge) i la propietat temporal (adquisició de l’habitatge per un període cert i determinat).

 Aquests comentaris recauran sobre el Projecte de llei d’introducció de la propietat compartida i la propietat temporal al Codi civil de Catalunya, sobre el Pla pel dret a l’habitatge de 2014 i sobre la tributació de la propietat compartida i la propietat temporal. D’aquesta forma, s’aconseguirà un estudi transversal de les tinences intermèdies, tant en la seva regulació civil, com en l’aplicació en polítiques socials d’habitatge i la tributació que se’ls hi haurà d’aplicar.