Els investigadors i les investigadores de la Càtedra UNESCO d’habitatge URV han participat i dirigit diverses publicacions, algunes de les quals destaquem a continuació. Des de la Càtedra s’impulsa, a més, la col.lecció “Dret de l’habitatge” de l’editorial Tirant lo Blanch.

Finalment, la Càtedra publica la revista multimèdia “Housing”, que pot trobar-se íntegrament aquí.

European Housing Studies

European Housing Studies és un llibre únic en la seva categoria. És el resultat del treball dut a terme durant tres anys per 31 experts multidisciplinaris en habitatge d’11 països europeus. Cada col·laborador ha proporcionat informació experta i condensada i comentaris sobre una varietat de temes en capítols estructurats que van des de la teoria dels estudis sobre l’habitatge i el dret a l’habitatge fins al desenvolupament, l’accés i la pèrdua de l’habitatge. També conté apartats dedicats a l’habitatge com a mercat, els professionals de l’habitatge, l’habitatge i la tecnologia i les interaccions entre habitatge, ciutat, territori i medi ambient.

El llibre ha estat dissenyat per ser utilitzat tant com a manual autònom per a aquells interessats en un sol volum que conté tots els temes clau actuals relacionats amb l’habitatge, com com a llibre de cursos vinculat al curs en línia d’Estudis Europeus de l’Habitatge (https://www.housingstudies.eu), que ha estat dissenyat pel consorci Housing+ i cofinançat per la Unió Europea.

Vegeu la taula de continguts del llibre i de l’EHS aquí.

Les polítiques d’habitatge a l’àmbit local

Aquest llibre és una guia per a comprendre millor la situació de l’habitatge a l’actualitat i conèixer quines són les línies d’actuació concretes que es poder dur a terme per part dels ens locals en aquesta matèria. El lector trobarà una primera aproximació acadèmica, lluny de biaixos, a la problemàtica de l’habitatge, així com també les eines de com prevenir-la, tractar-la o reaccionar a ella: generació de nou habitatge i de noves formes de tinença, augment de l’oferta de l’habitatge ja existent, tractament dels habitatges buits i de l’okupació, com progressar cap a l’assequibilitat, com s’imbrica l’habitatge al municipi i al territori i qüestions relacionades amb la governança i la sostenibilitat.
Lluny també de digressions purament teòriques, les eines estan explicades amb detall, doncs l’obra és fruit d’un treball de recerca i síntesi resultant de l’experiència dels autors en l’elaboració de rigorosos plans locals d’habitatge a la Catalunya Sud, de la qual se’n fa la seva diagnosi, necessàriament prèvia a qualsevol actuació i que té vocació exemplificadora i replicable.
En fi, una obra imprescindible per a alcaldes, regidors, responsables i tècnics d’habitatge d’àmbit local i autonòmic, associacions i fundacions dedicades a promoure l’habitatge social i per a tots aquells que hagin de concebre o implementar polítiques d’habitatge, si volen ser efectius en la seva tasca i saber què funciona i què no al nostre entorn i a nivell internacional.

La gestión de la vivienda social en clave europea

Publicat per l’editorial Tirant lo blanch (2022), aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral amb menció internacional de l’autora, reconeguda amb el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili.

L’objectiu d’aquesta obra és respondre a la necessitat existent a Espanya (i encara sense resoldre) de disposar d’un marc legal comú i funcional per als proveïdors i gestors d’habitatge social, que permeti estructurar i millorar l’eficiència d’un sector atomitzat i desestructurat. Així, en ell troben una anàlisi exhaustiva no només dels models de gestió d’habitatge social a Espanya, sinó també de models de gestió en àmbit comparat; concretament, el model de housing association anglès i el de woningcorporatie neerlandès, gestió privada sense ànim de lucre). El llibre s’estructura en cinc capítols. En el primer, podrà el lector esclarir conceptes com el d’”habitatge social”, “habitatge assequible” o “gestió d’habitatge social”. En el segon, es duu a terme l’estudi exhaustiu de models comparats destacats a nivell internacional i triats per la seva capacitat de gestionar grans parcs d’habitatge social i per la seva llarga trajectòria fent-ho. Aquests són el model de housing association anglès i el de woningcorporatie neerlandès (models de gestió privada sense ànim de lucre), dels quals estudiem no sols el seu marc legal, sinó també la seva trajectòria en el sector i el seu model de governança. El tercer capítol permet al lector conèixer tots els models de gestió d’habitatge social a Espanya i indagar tant en aspectes i pràctiques considerades d’èxit com en les deficiències i insuficiències legals del sector. Culminant l’obra, el quart capítol (concloent el cinquè amb unes reflexions finals) ens recull i classifica les bones pràctiques detectades en els models estudiats per a posteriorment servir de guia per al plantejament d’un model de provisió i gestió d’habitatge social funcional per a Espanya.

L’acte formal de presentació del llibre va tenir lloc el dijous 12 de maig de 2022, a les 17h, a la Universitat Rovira i Virgili (Sala de Graus, Campus Catalunya, Tarragona). El seu enregistrament pot trobar-se al següent enllaç

El fideicomiso inmobiliario y la inversión extranjera como instrumentos para mitigar el déficit habitacional

Aquesta obra s’endinsa a revisar el context actual de el dèficit habitacional que afecta la República Dominicana, seguit de el marc legal i el tractament fiscal en  què es desenvolupen les inversions immobiliàries locals i estrangeres, detenint-se a estudiar la figura del fideïcomís immobiliari com a instrument d’inversió col·lectiva. Així, d’una banda, es destaca el fonamental d’una reforma de la Llei 189-11, sobre el desenvolupament del mercat hipotecari i el fideïcomís, per poder aconseguir un desenvolupament efectiu del fideïcomís immobiliari com a instrument capaç de mitigar el dèficit habitacional que afecta el país. Una norma orientada a dinamitzar el mercat financer i el sector immobiliari que, a més, busca incentivar la participació privada en la solució de el problema de l’habitatge i introdueix nous instruments per a la captació de recursos destinats a aquesta. I, d’altra banda, el llibre analitza, la manca de polítiques actives de captació d’inversió estrangera dirigida a la solució de el dèficit habitacional dominicà, així com la necessitat d’impulsar fideïcomisos immobiliaris dedicats al lloguer, lloguer amb opció de compra o altres formes de tinences intermèdies, com a instruments d’inversió privada nacional o estrangera (directa i indirecta) i mitjans d’accés a l’habitatge digne. Finalment, es defensa que cal una regulació ad hoc dels fideïcomisos dedicats al mercat immobiliari de lloguer (REIT dominicans) que garanteixin una inversió mínima en habitatges assequibles.

L’obra es basa en l’experiència dominicana, però les conclusions a les que s’han arribat la fan aplicable a qualsevol instrument jurídic financer similar emprat com política d’habitatge en qualsevol regulació.

A continuació troben la presentació virtual del llibre.

La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda

L’obra “La intermediación immobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda” (2021) publicada per l’editorial Tirant lo blanch  és el resultat d’una tesi doctoral amb menció internacional i guanyadora de el premi Extraordinari.

En aquest llibre es replanteja la professió de la intermediació immobiliària que a Espanya es troba liberalitzada o desregulada des de l’any 2000. Això vol dir que, per a exercir-la, no és obligatori ni tenir una formació acadèmica específica ni estar col·legiat. En aquest llibre s’evidencia la necessitat d’aclarir el marc regulador dels intermediaris immobiliaris, vistes les conseqüències de la crisi econòmica i immobiliària de 2007 -que encara perdura en l’actualitat juntament amb la provocada per la COVID-19- i el nou paradigma nascut de la mateixa com, per exemple, l’impacte de la tecnologia en la professió (proptech). També s’estudia la naturalesa de la relació contractual amb aquests professionals intermediaris; com està regulada la professió en altres països europeus i la necessitat que tinguin una formació suficient i adequada per aportar un valor afegit en els serveis que presten a través d’un Grau universitari.

Al llarg d’aquesta obra es posa en manifest que es tracta d’una professió que respon a un interès general i que l’actual situació de liberalització no contribueix a aconseguir la necessària seguretat jurídica al llarg de tot el procés de transacció immobiliària, ni la protecció dels consumidors ni de les persones que accedeixen a un habitatge, ni tampoc contribueix a aconseguir el dret de tots a accedir a un habitatge digne i adequat.

Aquest llibre no només és d’interès per als propis intermediaris immobiliaris que poden trobar un manual relatiu a la seva professió amb propostes de noves funcions i també de diferents modalitats de dur a terme la intermediació, sinó també per a qualsevol professional vinculat amb el sector de l’habitatge i fins i tot a la pròpia Administració Pública oferint-li criteris per poder identificar com aquesta professió afecta l’interès general.

L’acte formal de presentació de el llibre es va celebrar el 21 d’abril de 2021 de manera virtual i va anar a càrrec del Sr. Ignacio Escalante, assistent de direcció de departament d’edicions de l’Editorial Tirant lo Blanch, el Sr Gerard Duelo Ferré, president de el Consell General COAPI d’Espanya i president de Col·legi Professional d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i el Sr. José Antonio Mas Flores, president de Col·legi Professional d’Agents de la Propietat Immobiliària de Tarragona.

L’acte va comptar amb la presència de 60 persones. L’enregistrament de l’acte pot trobar aquí.

El 20-04-2021 es va publicar al Diari La Ciutat aquesta entrevista a l’autora.

Condominium Governance and Law in Global Urban Context

Aquest llibre examina la propietat horitzontal, la propietat, el govern i el dret a una perspectiva internacional i conceptual i revela aquest regne urbà com complex i en mutació.

Les propietats horitzontals estan proliferant a tot el món i transformant l’organització soci-espacial de les ciutats i la vida residencial. La col·lecció reuneix els acadèmics més destacats del món que treballen actualment en aquesta àmplia àrea i que se situen en múltiples disciplines, entre elles els estudis jurídics i sociojurídics, les ciències polítiques, l’administració pública i la sociologia. Les seves anàlisis abasten la governança i el dret de la propietat horitzontal en els cinc continents i en nou països: Estats Units (EUA), la Xina, Austràlia, Regne Unit (RU), Canadà, Sud-àfrica, Israel, Dinamarca i Espanya. Es destrien i analitzen qüestions oblidades i tendències emergents relacionades amb la governança i la legislació dels condominis en ciutats com Tel Aviv, Chicago i Melbourne. En el llibre es realitzen noves investigacions empíriques i compromisos conceptuals convincents sobre la forma en què es regeixen els condominis a través de la llei i altres mitjans. Inclou relats d’una àmplia gamma de dificultats de govern, incloent el comportament antisocial crònic dels propietaris, els lloguers a curt termini, i fins i tot la pandèmia COVID-19, i com s’estan abordant. Al descobrir els punts comuns crucials entre països, el llibre revela el context urbà mundial de la governança i el dret de la propietat horitzontal com empíricament ric i conceptualment fructífer.

El llibre serà d’interès per a investigadors i estudiants d’estudis sociojurídics, dret, sociologia, ciències polítiques, estudis urbans i administració pública, així com per a periodistes, activistes socials, encarregats de la formulació de polítiques i propietaris i membres de l’consell d’administració de propietats horitzontals.

La gran apuesta. Avaricia. El beneficio sin responsabilidad

“La gran apuesta” (2015) és un film que narra la frenètica activitat de tres grups de financers que van apostar al fet que el mercat hipotecari col·lapsaria pocs anys abans que ho acabés fent en 2007, guanyant amb això una fortuna. Aquest llibre analitza com i per què ho van fer, les causes i conseqüències del col·lapse, els seus responsables i les seves responsabilitats. L’avarícia es converteix en el motor de la trama i la fallida del principi ubi emolumentum ibi onus diverses vegades al llarg de la cadena de la titulització hipotecària, en la causa última d’una recessió que ha arribat fins als nostres dies en forma de crisi econòmica, política, moral i territorial, agreujada el 2020 per la del COVID-19. L’obra situarà al lector en la tessitura de decidir si són millors o no aquells que es van fer rics com a conseqüència de la misèria de centenars de milers de persones desocupades i desnonades, que aquells que s’havien lucrat durant dècades forjant un mercat hipotecari tan fràgil com un castell de cartes.

A continuació troben la presentació del llibre.

La tokenización de bienes en blockchain. Cuestiones civiles y tributarias

Aquesta obra està dedicada a l’estudi de les conseqüències juridico-civils de la representació del domini i de drets reals limitats en fitxes digitals (tokens) que operen en una blockchain. Aquesta pràctica tecnològica possibilita que es pugui representar un determinat dret (per exemple, la propietat d’un habitatge) en una fitxa digital, que podrà ser negociada de forma àgil o, fins i tot, automàtica, gràcies als contractes intel·ligents (smart contracts), alhora que queda inscrita en un registre distribuït (blockchain) protegit criptogràficament. Això possibilita, al menys sobre el paper, un sistema de transmissió de béns més ràpid, econòmic i transnacional. No obstant això, aquest sistema no està exempt de dubtes i debilitats, al temps que presenta nous reptes per al nostre Dret civil i tributari.

En conseqüència, l’estudi es porta a terme de manera omnicomprensiva des d’un punt de vista de el Dret civil comú i català i també d’el Dret tributari vigent, analitzant al seu torn els codis de determinats smart contracts des de la perspectiva de les Ciències Computacionals. Per a això, es determina la naturalesa jurídica de les fitxes digitals; les oportunitats i reptes de representar el domini i drets reals limitats; els requisits per crear, transmetre i extingir vàlidament aquests drets mitjançant contractes intel·ligents; i els principals reptes que planteja la tributació d’aquesta pràctica tecnològica. Aquesta obra resultarà útil tant per a investigadors i pràctics del Dret i de les Ciències Computacionals, com per al legislador, per a professionals que elaboren smart contracts, i per a les persones interessades en el desenvolupament d’aplicacions legal tech.

Los años de la crisis de la vivienda

Aquest llibre és el resultat de vuit anys d’investigació recorrent els més de tretze que portem ja de crisi de l’habitatge, que comença amb la crisi subprime als Estats Units i acaba reclamant un marc legal específic per a l’habitatge, la necessitat de diversificar les seves formes de tinença i fer-les realment funcionals, així com una reorientació de les operacions actives i passives del mercat hipotecari. És un viatge en el temps i en l’espai, que ens porta des dels suburbis abandonats a Califòrnia a les cooperatives en cessió d’ús a Europa, de la financialització de l’habitatge via titulització a l'”habitatge col·laboratiu” i el blockchain, de l'”American Dream/ Nightmare” als albors d’una nova bombolla immobiliària, si no la prevenim amb mecanismes estructurals.

L’obra analitza críticament les claus legals que expliquen la generació de la crisi, la seva mundialització i els seus efectes i reaccions a Espanya, posades en un context europeu. Mitjançant elles, el lector podrà trobar respostes o, almenys, formar-se una opinió, en qüestions complexes com: té o hauria de tenir tothom dret a ser propietari del seu habitatge?; és compartir o “accedir” a un habitatge l’alternativa real i universal a comprar-lo o cal reelaborar institucions seculars per garantir la necessària estabilitat i assequibilitat?; tenim o no tenim a Espanya un sistema hipotecari fort i garantista si ho comparem amb el nordamericà?; ho hem fet pitjor a Espanya del que ho han fet a la resta de països europeus en temes d’accés i pèrdua d’habitatge?; què ha tingut a veure la crisi de l’habitatge amb les males pràctiques bancàries?; han estat suficients les mesures que s’han pres a un i altre costat de l’Atlàntic després de l’esclat de la crisi i en prevenció d’una futura?; és bo que alguns jutges s'”inventin” la llei per protegir el feble davant la inacció del legislador i la pressió social?; ha de viure tothom necessàriament en les mateixes grans ciutats?; en definitiva, té solució el problema de l’accés de l’habitatge?

Ja els avanço que malauradament no existeixen solucions senzilles a problemes complexos. Encara que sí que poden identificar-se i tractar-se els relacionats amb l’habitatge des d’una òptica científica, allunyada d’interessos partidistes, de lobbies i d’ideals polítics, que arribi a generar el suficient impacte social i que ajudi als necessitats d’habitatge, als operadors i els responsables polítics a prendre millors decisions. Això és el que aquesta obra pretén.

L’acte formal de presentació de el llibre es va celebrar el 18 de juny de 2020 i va anar a càrrec del Sr. Salvador Vives, director de l’Editorial Tirant lo Blanch, i de la Sra. Beatriz Corredor, presidenta del Grup Red Eléctrica i exministra d’habitatge. Va comptar amb la presència de 100 persones. L’enregistrament de l’acte pot trobar aquí.

El llibre ha estat incorporat a l’Aparador de Literatura Immobiliària, on s’hi troba també una entrevista amb l’autor.

El 9-8-2020 es va publicar a La Vanguardia aquesta entrevista a l’autor. El 18-9-2020 aquesta a Catalunya Plural.

La Sustitución de la Renta por la Rehabilitación o Reforma de la Vivienda en los Arrendamientos Urbanos

Aquesta obra se centra en l’estudi de la rehabilitació per renda, que va ser introduïda en 2013 en l’arto 17.5 de la Llei d’Arrendaments Urbans i que persisteix en l’última reforma d’aquesta pel RDL 7/2019. Aquesta nova figura permet que una persona, sovint amb recursos econòmics limitats, pugui accedir a un habitatge de lloguer sense pagar una renda en diners, sinó rehabilitant, mantenint totes les garanties de la LAU, el que suposa la superació dels tradicionals arrendaments ad meliorandum. La rehabilitació per renda contribueix, doncs, a dos dels grans reptes que s’han manifestat especialment després de la crisi econòmica de 2007: la manca de assequibilitat en l’accés a l’habitatge en un context d’augment dels preus dels arrendaments urbans d’habitatge i la creixent necessitat de millora de l’estat de rehabilitació del parc edificatori. Així, aquesta obra que el lector sosté entre les seves mans analitza el marc jurídic vigent de la rehabilitació per renda, identifica els problemes que poden llastrar el seu complet desenvolupament i proposa les corresponents millores, alhora que determina si aquesta figura, d’acord amb l’actual normativa, pot ser una alternativa habitacional real, especialment per als sectors de la població més desfavorits. Amb aquestes finalitats, s’analitzen els precedents històrics de la figura, la seva naturalesa jurídica, els problemes que poden trobar-se en la seva aplicació combinada amb la resta de disposicions de la Llei d’Arrendaments Urbans i la seva imbricació en la resta de l’ordenament jurídic, així com la seva tributació, el seu règim de responsabilitat civil i les seves corresponents peculiaritats en relació al procés de desnonament. L’anàlisi culmina en un model de contracte i en una proposta de normativa.

A continuació troben la presentació virtual del llibre.

Loss of homes and evictions across Europe

Amb contribucions d’experts de tot Europa, els capítols proporcionen una avaluació dels procediments de desnonament en 11 jurisdiccions, entre elles Alemanya, França, Espanya, els Països Baixos i el Regne Unit.
Cada capítol examina una sèrie de factors relacionats amb els desnonaments en la jurisdicció respectiva, com els drets humans i el seu marc legal, la naturalesa i l’abast dels desnonaments, els factors de risc que condueixen als mateixos i guies de millors pràctiques.
Aquesta obra ofereix una contribució significativa a la comprensió de les similituds i diferències entre les polítiques de desnonament en els estats europeus.

Com el primer treball en comprendre en profunditat les polítiques de desnonaments a Europa, serà de gran interès per a aquells que estan investigant la legislació europea sobre habitatge i la política i els drets humans. Els legisladors i els responsables de la política pública i els que treballen en institucions europees associades també trobaran dades i anàlisis d’acompanyament valuoses per informar el seu treball.

Una nueva regulación para los arrendamientos urbanos de vivienda en un contexto europeo

En aquest llibre es porta a terme un estudi crític del contracte d’arrendament d’habitatge vigent a Espanya i es proposa una nova normativa, la qual es considera imprescindible per corregir les disfuncions existents en el mercat de lloguer (taxa més baixa d’Europa occidental, ampli mercat negre, inassequibilitat) i, en concret, perquè serveixi com a alternativa real (i no merament friccional) a la propietat com a forma d’accés a l’habitatge. El model funcional que proposem persegueix, d’una banda, l’estabilitat (fomentar els contractes indefini nius), l’assequibilitat (promoure sistemes de renda referenciada) i la flexibilitat (facilitar el desistiment i el subarrendament) de l’arrendatari; i, d’altra banda, la rendibilitat (sistemes de renda referenciada a preus de mercat), les garanties i la seguretat (dipòsits, assegurances de caució o una possible peça legal) de l’arrendador. Per a això, s’atén al dret històric, al dret positiu i al dret comparat dels països amb menor (Grècia, Portugal, Itàlia, Malta i Espanya) i major taxa de lloguer d’Europa (Alemanya, Suïssa i Àustria). A més, per reinterpretar aquesta normativa d’acord al dret a l’habitatge, s’analitza la raonabilitat i la proporcionalitat de les mesures que es proposen per buscar un equilibri entre els drets i les obligacions de les parts.

Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge

Després de deu anys de l’inici de la crisi, la problemàtica sobre l’accés a l’habitatge persisteix. La reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans per Llei 4/2013 no ha aconseguit augmentar l’interès pel lloguer com a forma de tinença de l’habitatge (que només ha crescut per la persistent restricció d’accés al préstec hipotecari) i ha provocat un considerable augment de les rendes en determinats barris d’algunes grans ciutats. Després de set anys estudiant i comparant els règims de lloguer dels 28 països membres de la Unió Europea, els investigadors i les investigadores de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili proposen en aquest llibre un model  ’arrendaments urbans basat en el que tenen els tres països del nostre entorn amb una major taxa de lloguer (Alemanya, Suïssa i Àustria), fins-i-tot proposant-t’hi millores. Aquest model va servir com a base de les línies orientadores d’un grup de treball organitzat per la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2016 i 2017 i ara té l’ocasió de fonamentar un nou dret d’arrendaments urbans que, pensant en els interessos i en l’equilibri de les dues parts de la relació contractual, pugui afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer i el converteixi en una veritable alternativa a la propietat.

Reformando las tenencias de la vivienda. Un hogar para tod@s

“La seguretat en la tinença és una pedra angular del dret a un habitatge adequat. Un no pot existir sense l’altra”. Amb aquesta frase comença el pròleg a la present obra Leilani Farha, relatora especial de l’ONU per a l’habitatge i descriu molt encertadament la importància de l’adequat funcionament de les tinences de l’habitatge per garantir el dret a aquesta. En el llibre, diversos autors, acadèmics i pràctics, nacionals i internacionals, fan un recorregut crític per les formes de tinença clàssiques de l’habitatge -la propietat i el lloguer- a Espanya, analitzant d’una manera interdisciplinar el seu funcionament i proposant mecanismes per optimitzar-les de manera que compleixin amb la funció que tenen encomanada.

Sistemàticament, el treball es divideix en quatre parts: Dret a l’habitatge i polítiques d’habitatge, Cap a un nou marc dels arrendaments urbans d’habitatge, Habitatge en propietat, hipoteca i Registre i, finalment, la Recerca d’una Tributació assequible per promocionar el accés a l’habitatge.

Aquest volum és el primer número de la nova Col·lecció de l’editorial Tirant lo Blanch sobre “Dret de l’habitatge”, dedicada a l’estudi i difusió d’aquesta temàtica des dels seus més variades perspectives i amb una innovadora metodologia, on el lector pugui trobar la informació més actualitzada i les respostes als reptes sempre desafiants que presenta el complex fenomen de l’habitatge.

La Optimización de la Hipoteca Inversa Desde la Perspectiva Europea y Norteamericana

El progressiu envelliment de la població espanyola i l’augment de les persones dependents comporta que s’hagin de destinar més recursos públics a sufragar les necessitats d’aquests col·lectius. En un context d’incertesa, insuficiència de recursos públics per a atendre el pagament de les pensions públiques i ajudes a la dependència i dedicació dels recursos propis de la gent gran al sosteniment de l’economia familiar, és comprensible la recerca per part d’aquests col·lectius de sistemes alternatius de finançament privat, com la hipoteca inversa.

Aquesta institució es va regular per primera vegada el 2007 amb la finalitat que aquestes persones poguessin obtenir liquiditat de la propietat immoble i complementar així els ingressos públics que poguessin percebre. Tot i que va ser un producte hipotecari que va tenir cert èxit en els seus inicis, la veritat és que actualment no forma part amb caràcter general de l’oferta hipotecària de les entitats de crèdit. Per aquesta raó, la present monografia analitza de quina manera podria optimitzar la regulació actual de la hipoteca inversa per fer-la atractiva per als ciutadans i els operadors juridico-econòmics i, en particular, els factors rellevants per a la seva contractació, els riscos que assumeixen tant els prestadors com els sol·licitants i el potencial paper que pot jugar en l’estat del benestar de les persones grans i dependents a Espanya.

Per això s’analitza aquesta institució des d’una perspectiva comparada, en particular el seu tractament en el Dret comunitari i en els ordenaments jurídics anglosaxons, com l’anglès, l’irlandès o el nord-americà, on la hipoteca inversa ha tingut cert èxit.

Renting residential property in twenty-first century Malta

Des de la liberalització del mercat de lloguer privat el 1995, el legislador maltès s’ha basat en el cas que el propietari i el llogater són dues parts contractants lliures i iguals, que ingressen en qualsevol acord bilateral ordinari. Tot i que això pot semblar cert en teoria, les pràctiques i experiències reals revelen diverses dificultats que impedeixen els inquilins de protegir els seus interessos. Aquest estudi pretén precisament provar la hipòtesi del legislador i avaluar si, des del moment mateix els inquilins s’apropen a un agent immobiliari per identificar una propietat que es pot llogar a Malta, fins al moment en què han de determinar l’equitat del preu, la qualitat de la propietat o l’adequació de l’acord, i fins a la liquidació de les factures d’utilitat, existeix realment un equilibri entre les respectives parts contractants.

Com a tal, la investigació demostra que tant la llei com les polítiques vigents no concedeixen als inquilins les garanties necessàries pel que fa al coneixement i la transparència, per apropar-se a les negociacions amb la força necessària.

Tenancy law and housing policy in Europe. Towards regulatory equilibrium

El dret d’arrendaments urbans s’ha desenvolupat en tots els Estats membres de la UE durant dècades o fins i tot segles, però constitueix un espai molt ampli en dret comparat i europeu. Aquest llibre omple una bretxa important en la literatura, tenint en compte el panorama divers i complex de les polítiques d’habitatge, els mercats i la seva regulació legal a tot Europa. Els autors experts argumenten que, si bé la unificació no és políticament desitjada ni oportuna, una recomanació europea de bones pràctiques, incloent-hi els projectes de normes i els contractes per defecte que impliquin un equilibri regulador, seria un avenç significatiu.

European Condominium Law

Treball coordinat pel Professor Cornelius van der Merwe sobre la propietat horitzontal a Europa. El llibre compara 21 jurisdiccions, partint el seu origen i analitzant els punts en comú i les principals diferències.

Inclou deu casos pràctics per cada una de les jurisdiccions estudiades seguint la metodologia del Common Frame of Reference.

Bienes en común

La present obra recull sota el títol “Bienes en común” una sèrie de supòsits en els quals un mateix bé és tingut alhora per dos o més persones. El seu objectiu és, per tant, anar més enllà dels “béns en copropietat” per així poder incloure supòsits que suposin la necessitat d’organitzar les relacions de diverses persones sobre una mateixa cosa, com les fidúcies o les tinences intermèdies, d’una important utilitat pràctica, però que no solen incorporar-se en els estudis “clàssics” de la copropietat.

Aquesta perspectiva innovadora, que es combina amb estudis amb jurisprudència actualitzada d’institucions imprescindibles com la comunitat romana, es trasllada també a l’enfocament donat al tractament de la propietat horitzontal (tant en la legislació estatal com en el Codi civil de Catalunya) a través de situacions pràctiques, el tracte diferenciat a institucions poc estudiades com les serventías canàries i l’anàlisi d’altres institucions desenvolupades en drets forals, com els drets d’aprofitament parcial. L’obra gaudeix d’un important Caràcter interdisciplinar, incloent estudis de dret civil, concursal, tributari i de l’habitatge. Reuneix, finalment, autors nacionals i internacionals, acadèmics i pràctics, experts en drets reals que aporten una visió global de la problemàtica i que permeten estudis especials sobre els diversos tipus de copropietat a Anglaterra i Gal·les, Alemanya, Irlanda i Portugal.

Revista “Teoría y Derecho”. Número especial sobre “Hipoteca y vivienda”

Amb nou articles al voltant de la qüestió “Hipoteca y vivienda” s’estudien en profunditat qüestions de màxima
actualitat jurídica com són el paper de l’habitatge en propietat en l’origen de la crisi i les conseqüències que sobre ella recauen, la nova Directiva europea del crèdit hipotecari, les reformes hipotecàries a Espanya des del 2007, una
comparativa entre la situació hipotecària i de l’habitatge a Espanya i a Irlanda, una anàlisi crítica de la hipoteca (què hi ha de dolent en la nostra hipoteca?), les clàusules sòl, l’avaluació de la solvència en la concessió de crèdits hipotecaris, drets humans i habitatge i si el lloguer pot ser realment una alternativa al domini en tres països mediterranis (Espanya, Portugal i Malta).

La propiedad compartida y la propiedad temporal

Aquest llibre està dedicat a analitzar les dues noves vies per accedir a l’habitatge i altres béns que han estat recentment incorporades al Codi Civil de Catalunya per Llei 19/2015: la propietat compartida i la propietat temporal.
Són uns nous tipus de propietat flexible, estable i assequible que suposen una alternativa a les dues tinences tradicionals de l’habitatge, la propietat absoluta i el lloguer, superant així aquesta dicotomia que ha portat a milers de persones al desnonament ia la precarietat. Les dues obeeixen a la necessitat d’oferir a les famílies un contínuum sostenible de formes de tinença de l’habitatge, tal com recull la Nova Agenda Urbana de l’ONU aprovada en Habitat III (Quito, octubre de 2016) per als propers 20 anys.

L’estudi es porta a terme des d’un punt de vista jurídic i econòmic i de manera omnicomprensiva i pràctica, analitzant tots els aspectes de les figures. D’aquesta manera, vol ser útil tant a legisladors, com a investigadors del Dret i de l’Economia immobiliària, així com també als pràctics en la redacció dels seus contractes i en la seva participació en transaccions immobiliàries.

Private Communities and Urban Governance

Llibre editat pel Dr. Amnon Lehavi, Atara Kaufman Professor of Real Estate at the Radzyner School of Law at the Interdisciplinary Centre in Herzliya.

Aquesta obra ofereix un estudi interdisciplinari i comparatiu de la complexa interacció entre les formes d’organització i la governança públiques vs privades en urbanitzacions residencials. Reunint a experts de nombroses disciplines, com dret, economia, geografia, ciències polítiques, sociologia i urbanisme, aquest llibre identifica les tendències actuals en la construcció de la infraestructura física, econòmica i social de comunitats residencials a tot el món. Repta el conegut fins al moment sobre la divisió del treball entre acció privada impulsada pel mercat i les polítiques públiques pel que fa a la regulació de desenvolupaments residencials i l’espai urbà i ofereix una nova agenda de recerca per abordar el futur de les ciutats en al segle XXI. Representa un singular diàleg acadèmic entre els membres d’un grup excepcional d’experts, subratllant l’essència d’un enfocament interdisciplinari i comparatiu a l’estudi de les comunitats privades i governança urbana. Com a tal, el llibre serà d’interès per a un públic ampli que inclou als responsables polítics, professionals, acadèmics i estudiants arreu del món, especialment als països en desenvolupament i economies emergents i en transició.