Partner internacional

La Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la URV serà un dels partners internacionals del projecte “La sistematització dels smart contracts dins de la teoria del dret contractual clàssic” del Departament de Dret Civil de la Universitat de Malta, Gràcies al suport del Dr. Kur tXerri, aquest departament ha obtingut una ajuda del Research Grant Committee (Comitè d’ajudes a la recerca) de la mateixa Universitat, per a dur a terme una recerca sobre els efectes jurídics dels protocols informàtics que contenen acords d’aplicació immediata o executables parcial o totalment. Aquest projecte de recerca es desenvoluparà al llarg de dos anys i la Càtedra, com partner, s’involucrarà en les seves diverses fases.
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/10/universityofmaltaresearchfundawards