Compareixença al Parlament de Catalunya

Dos membres de la Càtedra d’habitatge han estat cridats com a experts al Parlament de Catalunya, en la sessió del 27 de maig, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (202-00018/08).