5 webinar

El cinquè i darrer webinar d’aquesta sèrie de la Càtedra UNESCO d’Habitatge dedicat al COVID-19 duu per títol “L’habitatge en temps de COVID-19 a Iberoamèrica” i tindrà lloc el proper dijous 14 de maig a les 18 h., hora espanyola.

Us podeu connectar lliurement amb MS Teams (https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/download-app)

A través de l’enllaç de Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA0YjY2OTktODIzYS00MzBjLWIzMWUtNTZlMjU5ZTMwNmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%22ee1f901b-e445-42e2-be5c-53c62742c07c%22%7d

O també a https://cutt.ly/jyk9D4s

Més informació a: http://housing.urv.cat/portada/congressos/webinars-vivienda-y-covid-19/