Publicat l’article “A legal approach to real estate crowdfunding platforms”

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha publicat recentment un article a la Computer Law and Security Review titulat “A legal approach to real estate crowdfunding platforms”. En aquest article s’analitza el finançament mitjançant plataformes de crowdfunding de l’habitatge, els riscos que poden comportar pels inversors, la possible responsabilitat civil que en sorgeixi i les modificacions legislatives necessàries per a que el finançament de l’habitatge amb aquesta modalitat sigui una alternativa a la promoció immobiliària tradicional. La versió pre-print d’aquest article es pot consultar al següent enllaç: http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2019/04/WP12019_GTeruel_realestatecrowdfunding.pdf