Publicació del llibre “La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias”, Thomson Reuters Aranzadi

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha publicat recentment el llibre “La tokenización de bienes en blockchain: cuestiones civiles y tributarias” (Thomson Reuters Aranzadi, 2020), que deriva de la recerca duta a terme en el marc del projecte “Vivienda colaborativa” (Ministerio de Economía, 2018) i del projecte “La tokenització de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya” (CEJFE, 2019).
Aquesta obra està dedicada a l’estudi de les conseqüències jurídico-civils de la representació del domini i de drets reals limitats en fitxes digitals (tokens) que operen en una blockchain. Aquesta pràctica tecnològica possibilita que es pugui representar un determinat dret (per exemple, la propietat d’un habitatge) en una fitxa digital, que podrà ser negociada de forma àgil o, fins i tot, automàtica, gràcies als contractes intel·ligents (smart contracts), alhora que queda inscrita en un registre distribuït (blockchain) protegit criptogràficament. Això possibilita, al menys sobre el paper, un sistema de transmissió de béns més ràpid, econòmic i transnacional. No obstant això, aquest sistema no està exempt de dubtes i debilitats, al temps que presenta nous reptes per al nostre Dret civil i tributari.
Trobeu més informació al següent enllaç: https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/la-tokenizacion-de-bienes-en-blockchainduo/p/10016091