Publicació

S’ha publicat el llibre “El fideicomiso inmobiliario y la inversión extranjera como instrumentos para mitigar el déficit habitacional” de la Dra. Maridalia Rodríguez Padilla.

Aquesta obra s’endinsa a revisar el context actual de el dèficit habitacional que afecta la República Dominicana, seguit de el marc legal i el tractament fiscal en  què es desenvolupen les inversions immobiliàries locals i estrangeres, detenint-se a estudiar la figura del fideïcomís immobiliari com a instrument d’inversió col·lectiva. Així, d’una banda, es destaca el fonamental d’una reforma de la Llei 189-11, sobre el desenvolupament del mercat hipotecari i el fideïcomís, per poder aconseguir un desenvolupament efectiu del fideïcomís immobiliari com a instrument capaç de mitigar el dèficit habitacional que afecta el país. Una norma orientada a dinamitzar el mercat financer i el sector immobiliari que, a més, busca incentivar la participació privada en la solució de el problema de l’habitatge i introdueix nous instruments per a la captació de recursos destinats a aquesta. I, d’altra banda, el llibre analitza, la manca de polítiques actives de captació d’inversió estrangera dirigida a la solució de el dèficit habitacional dominicà, així com la necessitat d’impulsar fideïcomisos immobiliaris dedicats al lloguer, lloguer amb opció de compra o altres formes de tinences intermèdies, com a instruments d’inversió privada nacional o estrangera (directa i indirecta) i mitjans d’accés a l’habitatge digne. Finalment, es defensa que cal una regulació ad hoc dels fideïcomisos dedicats al mercat immobiliari de lloguer (REIT dominicans) que garanteixin una inversió mínima en habitatges assequibles.

L’obra es basa en l’experiència dominicana, però les conclusions a les que s’han arribat la fan aplicable a qualsevol instrument jurídic financer similar emprat com política d’habitatge en qualsevol regulació.