Els investigadors i les investigadores de la Càtedra UNESCO d’habitatge URV han participat i dirigit diverses publicacions, algunes de les quals destaquem a continuació. Des de la Càtedra s’impulsa, a més, la col.lecció “Dret de l’habitatge” de l’editorial Tirant lo Blanch.

Finalment, la Càtedra publica la revista multimèdia “Housing”, que pot trobar-se íntegrament aquí.

Reformando las tenencias de la vivienda. Un hogar para tod@s

“La seguretat en la tinença és una pedra angular del dret a un habitatge adequat. Un no pot existir sense l’altra”. Amb aquesta frase comença el pròleg a la present obra Leilani Farha, relatora especial de l’ONU per a l’habitatge i descriu molt encertadament la importància de l’adequat funcionament de les tinences de l’habitatge per garantir el dret a aquesta. En el llibre, diversos autors, acadèmics i pràctics, nacionals i internacionals, fan un recorregut crític per les formes de tinença clàssiques de l’habitatge -la propietat i el lloguer- a Espanya, analitzant d’una manera interdisciplinar el seu funcionament i proposant mecanismes per optimitzar-les de manera que compleixin amb la funció que tenen encomanada.

Sistemàticament, el treball es divideix en quatre parts: Dret a l’habitatge i polítiques d’habitatge, Cap a un nou marc dels arrendaments urbans d’habitatge, Habitatge en propietat, hipoteca i Registre i, finalment, la Recerca d’una Tributació assequible per promocionar el accés a l’habitatge.

Aquest volum és el primer número de la nova Col·lecció de l’editorial Tirant lo Blanch sobre “Dret de l’habitatge”, dedicada a l’estudi i difusió d’aquesta temàtica des dels seus més variades perspectives i amb una innovadora metodologia, on el lector pugui trobar la informació més actualitzada i les respostes als reptes sempre desafiants que presenta el complex fenomen de l’habitatge.

La Optimización de la Hipoteca Inversa Desde la Perspectiva Europea y Norteamericana

El progressiu envelliment de la població espanyola i l’augment de les persones dependents comporta que s’hagin de destinar més recursos públics a sufragar les necessitats d’aquests col·lectius. En un context d’incertesa, insuficiència de recursos públics per a atendre el pagament de les pensions públiques i ajudes a la dependència i dedicació dels recursos propis de la gent gran al sosteniment de l’economia familiar, és comprensible la recerca per part d’aquests col·lectius de sistemes alternatius de finançament privat, com la hipoteca inversa.

Aquesta institució es va regular per primera vegada el 2007 amb la finalitat que aquestes persones poguessin obtenir liquiditat de la propietat immoble i complementar així els ingressos públics que poguessin percebre. Tot i que va ser un producte hipotecari que va tenir cert èxit en els seus inicis, la veritat és que actualment no forma part amb caràcter general de l’oferta hipotecària de les entitats de crèdit. Per aquesta raó, la present monografia analitza de quina manera podria optimitzar la regulació actual de la hipoteca inversa per fer-la atractiva per als ciutadans i els operadors juridico-econòmics i, en particular, els factors rellevants per a la seva contractació, els riscos que assumeixen tant els prestadors com els sol·licitants i el potencial paper que pot jugar en l’estat del benestar de les persones grans i dependents a Espanya.

Per això s’analitza aquesta institució des d’una perspectiva comparada, en particular el seu tractament en el Dret comunitari i en els ordenaments jurídics anglosaxons, com l’anglès, l’irlandès o el nord-americà, on la hipoteca inversa ha tingut cert èxit.

Tenancy law and housing policy in Europe. Towards regulatory equilibrium

El dret d’arrendaments urbans s’ha desenvolupat en tots els Estats membres de la UE durant dècades o fins i tot segles, però constitueix un espai molt ampli en dret comparat i europeu. Aquest llibre omple una bretxa important en la literatura, tenint en compte el panorama divers i complex de les polítiques d’habitatge, els mercats i la seva regulació legal a tot Europa. Els autors experts argumenten que, si bé la unificació no és políticament desitjada ni oportuna, una recomanació europea de bones pràctiques, incloent-hi els projectes de normes i els contractes per defecte que impliquin un equilibri regulador, seria un avenç significatiu.

European Condominium Law

Treball coordinat pel Professor Cornelius van der Merwe sobre la propietat horitzontal a Europa. El llibre compara 21 jurisdiccions, partint el seu origen i analitzant els punts en comú i les principals diferències.

Inclou deu casos pràctics per cada una de les jurisdiccions estudiades seguint la metodologia del Common Frame of Reference.

Bienes en común

La present obra recull sota el títol “Bienes en común” una sèrie de supòsits en els quals un mateix bé és tingut alhora per dos o més persones. El seu objectiu és, per tant, anar més enllà dels “béns en copropietat” per així poder incloure supòsits que suposin la necessitat d’organitzar les relacions de diverses persones sobre una mateixa cosa, com les fidúcies o les tinences intermèdies, d’una important utilitat pràctica, però que no solen incorporar-se en els estudis “clàssics” de la copropietat.

Aquesta perspectiva innovadora, que es combina amb estudis amb jurisprudència actualitzada d’institucions imprescindibles com la comunitat romana, es trasllada també a l’enfocament donat al tractament de la propietat horitzontal (tant en la legislació estatal com en el Codi civil de Catalunya) a través de situacions pràctiques, el tracte diferenciat a institucions poc estudiades com les serventías canàries i l’anàlisi d’altres institucions desenvolupades en drets forals, com els drets d’aprofitament parcial. L’obra gaudeix d’un important Caràcter interdisciplinar, incloent estudis de dret civil, concursal, tributari i de l’habitatge. Reuneix, finalment, autors nacionals i internacionals, acadèmics i pràctics, experts en drets reals que aporten una visió global de la problemàtica i que permeten estudis especials sobre els diversos tipus de copropietat a Anglaterra i Gal·les, Alemanya, Irlanda i Portugal.

Revista “Teoría y Derecho”. Número especial sobre “Hipoteca y vivienda”

Amb nou articles al voltant de la qüestió “Hipoteca y vivienda” s’estudien en profunditat qüestions de màxima
actualitat jurídica com són el paper de l’habitatge en propietat en l’origen de la crisi i les conseqüències que sobre ella recauen, la nova Directiva europea del crèdit hipotecari, les reformes hipotecàries a Espanya des del 2007, una
comparativa entre la situació hipotecària i de l’habitatge a Espanya i a Irlanda, una anàlisi crítica de la hipoteca (què hi ha de dolent en la nostra hipoteca?), les clàusules sòl, l’avaluació de la solvència en la concessió de crèdits hipotecaris, drets humans i habitatge i si el lloguer pot ser realment una alternativa al domini en tres països mediterranis (Espanya, Portugal i Malta).

La propiedad compartida y la propiedad temporal

Aquest llibre està dedicat a analitzar les dues noves vies per accedir a l’habitatge i altres béns que han estat recentment incorporades al Codi Civil de Catalunya per Llei 19/2015: la propietat compartida i la propietat temporal.
Són uns nous tipus de propietat flexible, estable i assequible que suposen una alternativa a les dues tinences tradicionals de l’habitatge, la propietat absoluta i el lloguer, superant així aquesta dicotomia que ha portat a milers de persones al desnonament ia la precarietat. Les dues obeeixen a la necessitat d’oferir a les famílies un contínuum sostenible de formes de tinença de l’habitatge, tal com recull la Nova Agenda Urbana de l’ONU aprovada en Habitat III (Quito, octubre de 2016) per als propers 20 anys.

L’estudi es porta a terme des d’un punt de vista jurídic i econòmic i de manera omnicomprensiva i pràctica, analitzant tots els aspectes de les figures. D’aquesta manera, vol ser útil tant a legisladors, com a investigadors del Dret i de l’Economia immobiliària, així com també als pràctics en la redacció dels seus contractes i en la seva participació en transaccions immobiliàries.

Private Communities and Urban Governance

Llibre editat pel Dr. Amnon Lehavi, Atara Kaufman Professor of Real Estate at the Radzyner School of Law at the Interdisciplinary Centre in Herzliya.

Aquesta obra ofereix un estudi interdisciplinari i comparatiu de la complexa interacció entre les formes d’organització i la governança públiques vs privades en urbanitzacions residencials. Reunint a experts de nombroses disciplines, com dret, economia, geografia, ciències polítiques, sociologia i urbanisme, aquest llibre identifica les tendències actuals en la construcció de la infraestructura física, econòmica i social de comunitats residencials a tot el món. Repta el conegut fins al moment sobre la divisió del treball entre acció privada impulsada pel mercat i les polítiques públiques pel que fa a la regulació de desenvolupaments residencials i l’espai urbà i ofereix una nova agenda de recerca per abordar el futur de les ciutats en al segle XXI. Representa un singular diàleg acadèmic entre els membres d’un grup excepcional d’experts, subratllant l’essència d’un enfocament interdisciplinari i comparatiu a l’estudi de les comunitats privades i governança urbana. Com a tal, el llibre serà d’interès per a un públic ampli que inclou als responsables polítics, professionals, acadèmics i estudiants arreu del món, especialment als països en desenvolupament i economies emergents i en transició.