Els investigadors i les investigadores de la Càtedra UNESCO d’habitatge URV han participat i dirigit diverses publicacions, algunes de les quals destaquem a continuació. Des de la Càtedra s’impulsa, a més, la col.lecció “Dret de l’habitatge” de l’editorial Tirant lo Blanch.

Finalment, la Càtedra publica la revista multimèdia “Housing”, que pot trobar-se íntegrament aquí.

 

Loss of homes and evictions across Europe

Amb contribucions d’experts de tot Europa, els capítols proporcionen una avaluació dels procediments de desnonament en 11 jurisdiccions, entre elles Alemanya, França, Espanya, els Països Baixos i el Regne Unit.
Cada capítol examina una sèrie de factors relacionats amb els desnonaments en la jurisdicció respectiva, com els drets humans i el seu marc legal, la naturalesa i l’abast dels desnonaments, els factors de risc que condueixen als mateixos i guies de millors pràctiques.
Aquesta obra ofereix una contribució significativa a la comprensió de les similituds i diferències entre les polítiques de desnonament en els estats europeus.

Com el primer treball en comprendre en profunditat les polítiques de desnonaments a Europa, serà de gran interès per a aquells que estan investigant la legislació europea sobre habitatge i la política i els drets humans. Els legisladors i els responsables de la política pública i els que treballen en institucions europees associades també trobaran dades i anàlisis d’acompanyament valuoses per informar el seu treball.

Una nueva regulación para los arrendamientos urbanos de vivienda en un contexto europeo

En aquest llibre es porta a terme un estudi crític del contracte d’arrendament d’habitatge vigent a Espanya i es proposa una nova normativa, la qual es considera imprescindible per corregir les disfuncions existents en el mercat de lloguer (taxa més baixa d’Europa occidental, ampli mercat negre, inassequibilitat) i, en concret, perquè serveixi com a alternativa real (i no merament friccional) a la propietat com a forma d’accés a l’habitatge. El model funcional que proposem persegueix, d’una banda, l’estabilitat (fomentar els contractes indefini nius), l’assequibilitat (promoure sistemes de renda referenciada) i la flexibilitat (facilitar el desistiment i el subarrendament) de l’arrendatari; i, d’altra banda, la rendibilitat (sistemes de renda referenciada a preus de mercat), les garanties i la seguretat (dipòsits, assegurances de caució o una possible peça legal) de l’arrendador. Per a això, s’atén al dret històric, al dret positiu i al dret comparat dels països amb menor (Grècia, Portugal, Itàlia, Malta i Espanya) i major taxa de lloguer d’Europa (Alemanya, Suïssa i Àustria). A més, per reinterpretar aquesta normativa d’acord al dret a l’habitatge, s’analitza la raonabilitat i la proporcionalitat de les mesures que es proposen per buscar un equilibri entre els drets i les obligacions de les parts.

Un nou dret d’arrendaments urbans per a afavorir l’accés a l’habitatge

Després de deu anys de l’inici de la crisi, la problemàtica sobre l’accés a l’habitatge persisteix. La reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans per Llei 4/2013 no ha aconseguit augmentar l’interès pel lloguer com a forma de tinença de l’habitatge (que només ha crescut per la persistent restricció d’accés al préstec hipotecari) i ha provocat un considerable augment de les rendes en determinats barris d’algunes grans ciutats. Després de set anys estudiant i comparant els règims de lloguer dels 28 països membres de la Unió Europea, els investigadors i les investigadores de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili proposen en aquest llibre un model  ’arrendaments urbans basat en el que tenen els tres països del nostre entorn amb una major taxa de lloguer (Alemanya, Suïssa i Àustria), fins-i-tot proposant-t’hi millores. Aquest model va servir com a base de les línies orientadores d’un grup de treball organitzat per la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2016 i 2017 i ara té l’ocasió de fonamentar un nou dret d’arrendaments urbans que, pensant en els interessos i en l’equilibri de les dues parts de la relació contractual, pugui afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer i el converteixi en una veritable alternativa a la propietat.

Reformando las tenencias de la vivienda. Un hogar para tod@s

“La seguretat en la tinença és una pedra angular del dret a un habitatge adequat. Un no pot existir sense l’altra”. Amb aquesta frase comença el pròleg a la present obra Leilani Farha, relatora especial de l’ONU per a l’habitatge i descriu molt encertadament la importància de l’adequat funcionament de les tinences de l’habitatge per garantir el dret a aquesta. En el llibre, diversos autors, acadèmics i pràctics, nacionals i internacionals, fan un recorregut crític per les formes de tinença clàssiques de l’habitatge -la propietat i el lloguer- a Espanya, analitzant d’una manera interdisciplinar el seu funcionament i proposant mecanismes per optimitzar-les de manera que compleixin amb la funció que tenen encomanada.

Sistemàticament, el treball es divideix en quatre parts: Dret a l’habitatge i polítiques d’habitatge, Cap a un nou marc dels arrendaments urbans d’habitatge, Habitatge en propietat, hipoteca i Registre i, finalment, la Recerca d’una Tributació assequible per promocionar el accés a l’habitatge.

Aquest volum és el primer número de la nova Col·lecció de l’editorial Tirant lo Blanch sobre “Dret de l’habitatge”, dedicada a l’estudi i difusió d’aquesta temàtica des dels seus més variades perspectives i amb una innovadora metodologia, on el lector pugui trobar la informació més actualitzada i les respostes als reptes sempre desafiants que presenta el complex fenomen de l’habitatge.

La Optimización de la Hipoteca Inversa Desde la Perspectiva Europea y Norteamericana

El progressiu envelliment de la població espanyola i l’augment de les persones dependents comporta que s’hagin de destinar més recursos públics a sufragar les necessitats d’aquests col·lectius. En un context d’incertesa, insuficiència de recursos públics per a atendre el pagament de les pensions públiques i ajudes a la dependència i dedicació dels recursos propis de la gent gran al sosteniment de l’economia familiar, és comprensible la recerca per part d’aquests col·lectius de sistemes alternatius de finançament privat, com la hipoteca inversa.

Aquesta institució es va regular per primera vegada el 2007 amb la finalitat que aquestes persones poguessin obtenir liquiditat de la propietat immoble i complementar així els ingressos públics que poguessin percebre. Tot i que va ser un producte hipotecari que va tenir cert èxit en els seus inicis, la veritat és que actualment no forma part amb caràcter general de l’oferta hipotecària de les entitats de crèdit. Per aquesta raó, la present monografia analitza de quina manera podria optimitzar la regulació actual de la hipoteca inversa per fer-la atractiva per als ciutadans i els operadors juridico-econòmics i, en particular, els factors rellevants per a la seva contractació, els riscos que assumeixen tant els prestadors com els sol·licitants i el potencial paper que pot jugar en l’estat del benestar de les persones grans i dependents a Espanya.

Per això s’analitza aquesta institució des d’una perspectiva comparada, en particular el seu tractament en el Dret comunitari i en els ordenaments jurídics anglosaxons, com l’anglès, l’irlandès o el nord-americà, on la hipoteca inversa ha tingut cert èxit.

Renting residential property in twenty-first century Malta

Des de la liberalització del mercat de lloguer privat el 1995, el legislador maltès s’ha basat en el cas que el propietari i el llogater són dues parts contractants lliures i iguals, que ingressen en qualsevol acord bilateral ordinari. Tot i que això pot semblar cert en teoria, les pràctiques i experiències reals revelen diverses dificultats que impedeixen els inquilins de protegir els seus interessos. Aquest estudi pretén precisament provar la hipòtesi del legislador i avaluar si, des del moment mateix els inquilins s’apropen a un agent immobiliari per identificar una propietat que es pot llogar a Malta, fins al moment en què han de determinar l’equitat del preu, la qualitat de la propietat o l’adequació de l’acord, i fins a la liquidació de les factures d’utilitat, existeix realment un equilibri entre les respectives parts contractants.

Com a tal, la investigació demostra que tant la llei com les polítiques vigents no concedeixen als inquilins les garanties necessàries pel que fa al coneixement i la transparència, per apropar-se a les negociacions amb la força necessària.

Tenancy law and housing policy in Europe. Towards regulatory equilibrium

El dret d’arrendaments urbans s’ha desenvolupat en tots els Estats membres de la UE durant dècades o fins i tot segles, però constitueix un espai molt ampli en dret comparat i europeu. Aquest llibre omple una bretxa important en la literatura, tenint en compte el panorama divers i complex de les polítiques d’habitatge, els mercats i la seva regulació legal a tot Europa. Els autors experts argumenten que, si bé la unificació no és políticament desitjada ni oportuna, una recomanació europea de bones pràctiques, incloent-hi els projectes de normes i els contractes per defecte que impliquin un equilibri regulador, seria un avenç significatiu.

European Condominium Law

Treball coordinat pel Professor Cornelius van der Merwe sobre la propietat horitzontal a Europa. El llibre compara 21 jurisdiccions, partint el seu origen i analitzant els punts en comú i les principals diferències.

Inclou deu casos pràctics per cada una de les jurisdiccions estudiades seguint la metodologia del Common Frame of Reference.

Bienes en común

La present obra recull sota el títol “Bienes en común” una sèrie de supòsits en els quals un mateix bé és tingut alhora per dos o més persones. El seu objectiu és, per tant, anar més enllà dels “béns en copropietat” per així poder incloure supòsits que suposin la necessitat d’organitzar les relacions de diverses persones sobre una mateixa cosa, com les fidúcies o les tinences intermèdies, d’una important utilitat pràctica, però que no solen incorporar-se en els estudis “clàssics” de la copropietat.

Aquesta perspectiva innovadora, que es combina amb estudis amb jurisprudència actualitzada d’institucions imprescindibles com la comunitat romana, es trasllada també a l’enfocament donat al tractament de la propietat horitzontal (tant en la legislació estatal com en el Codi civil de Catalunya) a través de situacions pràctiques, el tracte diferenciat a institucions poc estudiades com les serventías canàries i l’anàlisi d’altres institucions desenvolupades en drets forals, com els drets d’aprofitament parcial. L’obra gaudeix d’un important Caràcter interdisciplinar, incloent estudis de dret civil, concursal, tributari i de l’habitatge. Reuneix, finalment, autors nacionals i internacionals, acadèmics i pràctics, experts en drets reals que aporten una visió global de la problemàtica i que permeten estudis especials sobre els diversos tipus de copropietat a Anglaterra i Gal·les, Alemanya, Irlanda i Portugal.

Revista “Teoría y Derecho”. Número especial sobre “Hipoteca y vivienda”

Amb nou articles al voltant de la qüestió “Hipoteca y vivienda” s’estudien en profunditat qüestions de màxima
actualitat jurídica com són el paper de l’habitatge en propietat en l’origen de la crisi i les conseqüències que sobre ella recauen, la nova Directiva europea del crèdit hipotecari, les reformes hipotecàries a Espanya des del 2007, una
comparativa entre la situació hipotecària i de l’habitatge a Espanya i a Irlanda, una anàlisi crítica de la hipoteca (què hi ha de dolent en la nostra hipoteca?), les clàusules sòl, l’avaluació de la solvència en la concessió de crèdits hipotecaris, drets humans i habitatge i si el lloguer pot ser realment una alternativa al domini en tres països mediterranis (Espanya, Portugal i Malta).

La propiedad compartida y la propiedad temporal

Aquest llibre està dedicat a analitzar les dues noves vies per accedir a l’habitatge i altres béns que han estat recentment incorporades al Codi Civil de Catalunya per Llei 19/2015: la propietat compartida i la propietat temporal.
Són uns nous tipus de propietat flexible, estable i assequible que suposen una alternativa a les dues tinences tradicionals de l’habitatge, la propietat absoluta i el lloguer, superant així aquesta dicotomia que ha portat a milers de persones al desnonament ia la precarietat. Les dues obeeixen a la necessitat d’oferir a les famílies un contínuum sostenible de formes de tinença de l’habitatge, tal com recull la Nova Agenda Urbana de l’ONU aprovada en Habitat III (Quito, octubre de 2016) per als propers 20 anys.

L’estudi es porta a terme des d’un punt de vista jurídic i econòmic i de manera omnicomprensiva i pràctica, analitzant tots els aspectes de les figures. D’aquesta manera, vol ser útil tant a legisladors, com a investigadors del Dret i de l’Economia immobiliària, així com també als pràctics en la redacció dels seus contractes i en la seva participació en transaccions immobiliàries.

Private Communities and Urban Governance

Llibre editat pel Dr. Amnon Lehavi, Atara Kaufman Professor of Real Estate at the Radzyner School of Law at the Interdisciplinary Centre in Herzliya.

Aquesta obra ofereix un estudi interdisciplinari i comparatiu de la complexa interacció entre les formes d’organització i la governança públiques vs privades en urbanitzacions residencials. Reunint a experts de nombroses disciplines, com dret, economia, geografia, ciències polítiques, sociologia i urbanisme, aquest llibre identifica les tendències actuals en la construcció de la infraestructura física, econòmica i social de comunitats residencials a tot el món. Repta el conegut fins al moment sobre la divisió del treball entre acció privada impulsada pel mercat i les polítiques públiques pel que fa a la regulació de desenvolupaments residencials i l’espai urbà i ofereix una nova agenda de recerca per abordar el futur de les ciutats en al segle XXI. Representa un singular diàleg acadèmic entre els membres d’un grup excepcional d’experts, subratllant l’essència d’un enfocament interdisciplinari i comparatiu a l’estudi de les comunitats privades i governança urbana. Com a tal, el llibre serà d’interès per a un públic ampli que inclou als responsables polítics, professionals, acadèmics i estudiants arreu del món, especialment als països en desenvolupament i economies emergents i en transició.