POSTGRAU EN MEDIACIÓ

Presentació

En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals són, sovint, complicades, i és per això que cal un professional, un especialista, en aproximar postures, en ajudar a comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.

Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També ho és que el mediador comprengui el fenòmen de la comunicació i les seves tècniques. I, finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.

És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i tot des d’unes sessions teòrico-pràctiques molt pensades i compensades. I volem també mostrar com la mediació s’està desenvolupant en àmbits tant diferents com l’escolar, el de l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del Dret privat o l’empresarial.

Això queda avalat per la sèrie de normatives que progressivament i imparablement estan avalant la mediació com a sistema adequat i viable de resolució de conflictes. No només tenim dues lleis marcs, una catalana i l’altra estatal, i diverses directives europees que la descriuen, sinó que lleis generals, com el Codi Civil de Catalunya, i sectorials com el el Codi de Consum o la Llei d’Arrendaments Urbans conviden a les parts en conflicte a mediar sobre el mateix.

El programa educatiu ha estat avalat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministerio de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació. També compta amb el partenariat del despatx de mediadors ADDO Conflict Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona.

Esteu fent una inversió de futur, que us formarà com a bons professionals i que us habilitarà a poder ajudar amb rigor, amb recursos i amb coneixements.

Sergio Nasarre Aznar (sergio.nasarre@urv.cat)

Emma López Solé (els@icatarragona.com)

Directors

Model educatiu

El Diploma d’Especialització en Mediació combina amb èxit docents de l’àmbit acadèmic i del món professional, mediadors a nivell local i a nivell internacional, mediadors escolars, empresarials i immobiliaris, però, en qualsevol cas, experts en mediació escollits per la seva vàlua acadèmica o professional.

El resultat no pot ser més que unes classes dinàmiques, que repten els alumnes, que els situen en posicions extremes, on se senten les emocions, on es plantegen situacions que, de primeres, sembles irressolubles. Es tracta de sessions basades en role-play, en l’anàlisi de casos, tot acompanyat amb lectures recomanades i classes magistrals.

Això combinat amb un rigor interdisciplinar, essencial per abordar la complexa matèria de la mediació i acompanyat d’unes pràctiques de casos reals.

Les classes

Les classes són semipresencials. S’utilitza la plataforma virtual Moodle. Les classes presencials tenen lloc els dissabtes lectius al matí, al Centre de Formació Permanent de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (Avda. Onze de Setembre, 112, 43203, Reus).

Sortides professionals

La formació que oferim crea una nova categoria professional per sí mateixa: la de mediador. Es tracta de gestors/es de conflictes i mediadors/s en els àmbits civil, familiar, mercantil, hipotecari, educatiu i comunitari, tant en l’àmbit públic com en el privat.

Però, a més, complementa la formació i desenvolupament de competències de professionals d’altres àmbits, que veuen incrementades les seves possibilitats laborals. És el cas d’advocats i assessors leglas en general, psicòlegs, pedagogs o treballadors socials i professionals d’altres branques afins.

Tutories

Els alumnes es troben acompanyats en tot moment. El  seguiment dels alumnes es duu a terme mitjançant la tutoria docent, l’anàlisi i discussió de lectures i la supervisió i avaluació de les activitats pràctiques. A les pràctiques externes i al projecte de fi de curs es  comptarà amb un tutor específic.

ECTS: 1                                   Durada: 10 hores

L’avaluació

Al final de cada mòdul es procedirà a l’avaluació del mateix. L’avaluació consistirà, normalment, en la presentació d’assajos, recensió de lectures i participació a les sessions pràctiques i role-plays. A les pràctiques s’avaluran la memòria o el projecte, comptant amb l’opinió del tutor.

Pràctiques

Per tal de d’obtenir el diploma d’especialista en mediació els alumnes han de superar un mòdul pràctic en el que poden optar entre:

a) fer pràctiques externes en diverses institucions amb les que tenim convenis de col·laboració. Tenen una durada de 100 hores. Les hores presencials són 60, essent les 40 restants comptabilitzades per a la redacció de la memòria de pràctiques.

b) o optar per fer un projecte de fi de curs. S’estima que les 100 hores són de treball personal de l’alumne, que es concreta en la redacció del projecte.

Les pràctiques externes i els projectes tenen els següents objectius:

– Avaluar que l’alumne sap identificar i comprendre els elements bàsics del conflicte.

– Avaluar que l’alumne coneix les tècniques bàsiques del procés de mediació.

– Avaluar que l’alumne ha assolit les habilitats bàsiques necessàries per a conduir un procés de mediació.

Temari del curs

El curs que es presenta és modular. Això implica que per aconseguir el Diploma s’han de cursar i superar tots els mòduls i blocs que a continuació es relacionen, més les pràctiques. El Diploma és el que està homologat pel Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, que dóna lloc a poder accedir a les llistes de mediadors.

Així, la persona que estigui només interessada en realizar cursos d’extensió podrà cursar independentment tant el “Curs de mediació en Dret Privat” (cursant tots els blocs el Mòdul de Mediació en Dret Privat) i “Curs de mediació en l’àmbit familiar” (cursant tots els blocs del Mòdul de Mediació en l’Àmbit Familiar). Aquests cursos poden ser considerats com a cursos d’actualització conforme a la normativa catalana.

El programa complert es pot consultar aquí.

MÓDUL GENERAL

Bloc I Les tècniques de gestió de conflictes

Bloc II El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi de conflictes i formes de gestió

Bloc III Les persones i el seu entorn. Desenvolupament i interacció

Bloc IV La mediació, principis, escoles, disseny del procés i pràctica de la mediació

Bloc V La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu

Bloc VI Perfil i competències de la persona mediadora

Bloc VII La mediació a l’àmbit escolar

Bloc VIII La Mediació en l’àmbit penal

ECTS: 12 Durada: 140 hores semipresencials

MÓDUL DE MEDIACIÓ EN DRET PRIVAT

Bloc I La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions

Bloc II Conflicte i convivència

Bloc III La regulació de la convivència en l’àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics

Bloc IV La mediació en d’altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions, mediació empresarial i mediació en l’àmbit de l’habitatge

Bloc V Tallers pràctics en gestió del conflicte en l’àmbit del Dret privat

ECTS: 6

Durada: 60 hores semipresencials

MÒDUL DE MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT FAMILIAR

Bloc I La família com objecte d’estudi social i relacional
Bloc II El conflicte a la família
Bloc III La regulació social de la família: aspectes jurídics i econòmics
Bloc IV La mediació en el context de la família
Bloc V Tallers pràctics en gestió del conflicte familiar

ECTS: 6 Durada: 60 hores semipresencials

Professorat

El Diploma combina experiencia i professionalitat en el seu quadre docent.

A continuació es recullen alguns dels nostres professors i professores.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, co-director

Catedràtic de Dret Civil. Universitat Rovira i Virgili

Sra. Emma Lopéz Solé, co-directora

Consultora en resolució de conflictes, mediadora i advocada

Dra. Maria Carme Boquell i Torremorell

Professora titular dels graus en educació de la FPCEE Blanquerna, especialista en mediació escolar

Natàlia Ferré Giró

Advocada mediadora. ADDO Conflict Resolution

Dr. Héctor Simón Moreno

Professor de Dret Civil. Universitat Rovira i Virgili

Dra. Reyes Barrada Oreyana

Professora agregada de Dret Civil. Universitat Rovira i Virgili

Àngela Pujol

Psicòloga. TAU consulting

Dra. Blanca Deusdad Ayala

Professora lectora de Treball Social. Universitat Rovira i Virgili

Marta Méndez Pichot

Mediadora i advocada, Socia de GIRa Adr i de BCNresol ODR Solutions

Ana Bozalongo Antoñanzas

Advocada. Col·legi d’Administradors de Finques TGN

Artur Roman Soler

Treballador social i mediador. ADDO conflict resolution

Mar Puga

Mediadora. Servei de mediació intrajudicial d’Euskadi

Lola Borras

Mediadora i consultora en projectes relacionats amb l’envelliment

Elena Cobler

Policia i mediadora de la Unitat de Mediació de la Guárdia Urbana de Reus

Ingrid Queralt

Psicologa i coach

Enric Vives

Psicòleg i mediador

Silvina Martins

Mediadora al Servei de Justícia Restaurativa del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Admissions

Aquest curs està organitzat des de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (FURV) i va dirigit a diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l’Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans. El número d’alumnes anual es tanca en 20 com a màxim, per garantir la qualitat docent. Es podran fer entrevistes personals per acabar d’admetre a un candidat.

Més informació i la inscripció es pot fer a la web de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili.

Espònsors

Aquestes són les entitats que, d’una manera o d’una altra, donen suport al Diploma.

addo