La Càtedra d’Habitatge URV impulsa dos cursos homologats i especialitzats, un en mediació i l’altre d’agents immobiliaris, únics al Sud de Catalunya. Nombrosos estudiants i professionals han passat per ells i les aules de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili. Tant els docents com els estudiants són un altre exemple del compromís del partenariat públic-privat de la Càtedra. Són els següents:

POSTGRAU EN MEDIACIÓ

El Diploma combina amb èxit docents de l’àmbit acadèmic i del món professional, mediadors a nivell local i a nivell internacional, mediadors escolars, empresarials i immobiliaris, però, en qualsevol cas, experts en mediació escollits per la seva vàlua acadèmica o professional. El resultat no pot ser més que unes classes dinàmiques, que repten els alumnes, que els situen en posicions extremes, on se senten les emocions, on es plantegen situacions que, de primeres, semblen irresolubles. Es tracta de sessions basades en role-play, en l’anàlisi de casos, tot acompanyat amb lectures recomanades i classes magistrals. El programa educatiu ha estat avalat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministeri de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació. També compta amb el partenariat del despatx de mediadors professionals ADDO Conflict Resolution, amb seu a Barcelona i Tarragona.

POSTGRAU D’AGENT IMMOBILIARI I GESTIÓ DE LA PROPIETAT

El curs d’Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat dóna resposta a la necessitat d’acreditar un nivell formatiu per part dels qui exerceixen l’activitat immobiliària, d’acord amb el previst en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge i en el Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Aquest curs compleix els requisits per ser homologat ja que preveu els continguts de formació exigits per la legislació vigent.

A més a més, la Càtedra impulsa l’únic Postgrau el Polítiques d’Habitatge a Catalunya i un dels pocs potgraus sobre la matèria arreu d’Espanya.

POSTGRAU EN POLÍTIQUES D’HABITATGE

S’aporta des d’aquest postgrau la necessària la formació interdisciplinar dels òrgans de decisió i dels tècnics en matèria d’habitatge, tant de l’àmbit públic com privat, i no només des d’un aspecte, com s’estudien ordinàriament als graus universitaris les matèries relacionades amb l’habitatge. Això comportarà a curt termini importants avantatges socials i econòmics, doncs permetrà una millor solució en les polítiques públiques i en les actuacions sobre l’habitatge de la tensió existent entre l’habitatge com a actiu financer i l’habitatge com a dret humà.

Altres estudis universitaris on la Càtedra d’Habitatge desenvolupa tasques docents: