Publicació del Catàleg de serveis per a persones sense llar a Tarragona

Ja s’ha publicat el Catàleg de serveis per a persones sense llar, el qual permet identificar tots els agents i els recursos disponibles per a les persones sense llar a la ciutat de Tarragona. Aquest Catàleg ha estat impulsat i realitzat per la Xarxa d’Atenció Integral de Persones Sense Llar de Tarragona, de la qual la Càtedra en forma part i en aquest cas concret n’ha redactat la Introducció. Aquesta Xarxa, impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i constituïda per representants tant de l’Administració́ com de les entitats socials i del sector universitari neix el 2017 fruit d’un neguit i d’una necessitat de donar al sensellarisme la prioritat en les polítiques socials que mereix.

Pot consultar-se el catàleg aquí: https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/eines-per-l2019accio/fitxers/altres-pdf/cataleg

Article

Reformulació del concepte d’habitatge en un Registre de la Propietat del Segle XXI adaptat a les necessitats socials.

La mediació tindria que ser obligatòria?

Article de la Sra. Emma López al Diari de Tarragona, 20/01/2019

Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha surtit publicat el núm. 10 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Loss of homes and evictions across Europe

Amb contribucions d’experts de tot Europa, els capítols proporcionen una avaluació dels procediments de desnonament en 11 jurisdiccions, entre elles Alemanya, França, Espanya, els Països Baixos i el Regne Unit.
Cada capítol examina una sèrie de factors relacionats amb els desnonaments en la jurisdicció respectiva, com els drets humans i el seu marc legal, la naturalesa i l’abast dels desnonaments, els factors de risc que condueixen als mateixos i guies de millors pràctiques.
Aquesta obra ofereix una contribució significativa a la comprensió de les similituds i diferències entre les polítiques de desnonament en els estats europeus.

Es publica una proposta per reformar l’arrendament d’habitatge d’acord amb els sistemes europeus

La Dra. Elga Molina Roig, investigadora de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, publica la seva tesi doctoral “una nova regulació de l’arrendament d’habitatge en un context europeu”. En aquest llibre es porta a terme un estudi crític del contracte d’arrendament d’habitatge vigent a Espanya i es proposa una nova normativa, la qual es considera imprescindible per corregir les disfuncions existents en el mercat de lloguer (taxa més baixa d’Europa occidental, ampli mercat negre, inassequibilitat) i, en concret, perquè serveixi com a alternativa real (i no merament friccional) a la propietat com a forma d’accés a l’habitatge. El model funcional que proposem persegueix, d’una banda, l’estabilitat (fomentar els contractes indefinits), l’assequibilitat (promoure sistemes de renda referenciada) i la flexibilitat (facilitar el desistiment i el sotsarrendament) de l’arrendatari; i, d’altra banda, la rendibilitat (sistemes de renda referenciada a preus de mercat), les garanties i la seguretat (dipòsits, assegurances de caució o una possible penyora legal) de l’arrendador. Per a això, s’atén al dret històric, al dret positiu i al dret comparat dels països amb menor (Grècia, Portugal, Itàlia, Malta i Espanya) i major taxa de lloguer d’Europa (Alemanya, Suïssa i Àustria). A més, per reinterpretar aquesta normativa d’acord al dret a l’habitatge, hem analitzat la raonabilitat i la proporcionalitat de les mesures que es proposen per buscar un equilibri entre els drets i les obligacions de les parts.

Dr. Xerri contribueix a elaborar la reforma dels arrendaments urbans a Malta

Kurt Xerri, doctorat a la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV, va participar recentment en la redacció i publicació del Llibre Blanc sobre la regulació del sector privat de lloguers a Malta. Aquest projecte ha estat dut a terme per la Secretaria Parlamentària per al Allotjament Social de la República de Malta.

El Llibre Blanc titulat “El lloguer com a alternativa d’habitatge” és el desenvolupament de les principals conclusions de la tesi doctoral del Dr. Xerri, que es va presentar a la Universitat Rovira i Virgili a l’abril de 2017. Després del procés de consulta, el document servirà com a base per a la promulgació d’una llei que reguli els arrendaments privats a Malta.

https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MFSS/Documents/White%20Paper%20Booklet.pdf

http://www.independent.com.mt/articles/2018-10-28/local-news/Landlords-and-tenants-will-both-gain-in-stabilised-predictable-long-term-leases-Kurt-Scerri-6736198462

Publicació del llibre “Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya per a afavorir l’accés a l’ habitatge”

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, el Dr. Héctor Simón Moreno i la Dra. Elga Molina Roig han codirigit el llibre “Un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya per a afavorir l’accés a l’ habitatge” (Atelier, 2018), en el que també han participat altres investigadors de la Càtedra. Aquesta obra és el resultat de set anys estudiant i comparant els règims de lloguer dels 28 països membres de la Unió Europea, i es proposa un model d’arrendaments urbans basat en el que tenen els tres països del nostre entorn amb una major taxa de lloguer (Alemanya, Suïssa i Àustria). Aquest model va servir com a base de les línies orientadores d’un grup de treball organitzat per la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2016 i 2017 i ara té l’ocasió de fonamentar un nou dret d’arrendaments urbans que, pensant en els interessos i en l’equilibri de les dues parts de la relació contractual, pugui afavorir l’accés a l’habitatge de lloguer i el converteixi en una veritable alternativa a la propietat.

La Dra. Estela Rivas contribueix en el llibre “Aspectes financers i tributaris del patrimoni immobiliari”

La Dra. Estela Rivas ha participat en el llibre “Aspectes financers i tributaris del patrimoni immobiliari” dirigit per la Dra. Gemma Patón de la Universitat de Castella-la Manxa (editorial Wolters Kluwer). Ha redactat el capítol titulat “Economia col·laborativa en el sector de l’habitatge: les plataformes de finançament immobiliària participatives”, en què s’analitza el crowdfunding immobiliari.